Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Yüzde 5 Vergi İndiriminden Yararlanılp Yararlanılamayacağı İnteraktif Vergi Dairesinden Sorgulanabilecektir

Hatırlanacağı üzere, 8 Mart 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121.maddesiyle vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi getirilmiştir. Bu yasal düzenlemenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ise 23 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 301) açıklanmıştır.

 

Ayrıca 30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemeyle, vergi indirimden yararlanabilmenin koşullarından birisi olan, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması koşulundaki, her bir beyanname itibarıyla 10 TL’ye kadar olan eksik ödemelerin bu şartın ihlali sayılmamasındaki, 10 Türk lirası sınırı 250 Türk lirasına çıkarılmıştır.

 

Ayrıca konu hakkında 2017/36 ve 2019/7 sayılı sirkülerlerimizi inceleyebilirsiniz.

 

Yukarıda kısaca özetlenen yasal/idari düzenlemeler uyarınca, yüzde 5 gelir/kurumlar vergisi indiriminden yararlanabilmesi için öngörülen şartlar özetle şöyledir:

 

a. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar,

b. Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri,

aşağıdaki koşulların tamamını sağlamaları koşuluyla vergi indiriminden faydalanabileceklerdir:

1) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları (250 TL’ye kadar eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmamaktadır) gerekmektedir.

 

2) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekmektedir.

 

3) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir. Söz konusu borcun hangi dönem (ler)e ait olduğunun bir önemi bulunmamaktadır. Bu borcun tespitinde sadece beyana dayanan vergi borçları toplamı dikkate alınacak, MTV gibi beyana dayanmayan vergi borçları toplama dahil edilmeyecektir.

 

4) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin (Hileli Vergi Suçu olarak adlandırılan sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek kullanmak, defter ve belgeleri gizlemek gibi) işlenmemiş olması gerekmektedir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 8.3.2019 tarihinde yayımlanan duyuruya göre;

  • Mükelleflerin beyannamelerini vermeden önce durumlarını sorgulayabilmeleri amacıyla hazırlanan sorgulama ekranı Başkanlığın https://ivd.gib.gov.tr  adresindeki İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan “Sorgulamalar” sekmesi altında gelir vergisi mükellefleri için uygulamaya açılmıştır.
  • Kurumlar vergisi mükellefleri için söz konusu sorgulama ekranı beyan dönemi başlamadan önce (1 Nisan) kullanıma açılacaktır.

Gelir vergisi mükellefleri için açılan uygulamada; “Sorgulamalar” sekmesi altındaki Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sorgulaması linkine tıklandığında, Dönem bilgisi (ilgili gelir ya da kurumlar vergisi dönemi-01/2018-12/2018 ya da Özel hesap Dönemi) seçilip Sorgula düğmesi tıklandığında;

  • “Merkezi veri tabanı kayıtlarımıza göre %5 indirimden aşağıdaki nedenlerden dolayı faydalanmanız mümkündür/mümkün değildir.” şeklinde bir açıklama gelmekte,
  • İndirimden yararlanmanın mümkün olduğu durumlarda aşağıdaki alanların tamamı YEŞİL renkte, faydalanmanın mümkün olmadığı durumda ise, yararlanmayı engelleyen durumlar KIRMIZI renkte görünmektedir. Ayrıca, Kırmızı renkli alanların üzerine tıklandığında vergi indiriminden yararlanmayı engelleyen durumların açıklamasına (örneğin; Son 3 Yılın Ödeme Kontrolü ihlal edilmiş ise “Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi İçin 2017 yılında 09/2017 dönemi/dönemlerinde kanuni süresinde ödenmemiş tahakkuk var”) yer verilmektedir.

MÜKELLEFİYET KONTROLÜ

BORÇ KONTROLÜ

SON 3 YILIN BEYANNAME KONTROLÜ

SON 3 YILIN ÖDEME KONTROLÜ

VUK 359 KAPSAMINDA YAPILAN KONTROLLER

SON 3 YILIN IHBARNAME KONTROLÜ

SİCİL KONTROLÜ

 

Abonelerimizin durumlarını görmek açısından İnteraktif Vergi Dairesinden gerekli sorgulamaları yapmaları yararlarına olacaktır. Yararlanma hakkına sahip olanlar gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinde ilgili alanı doldurmak suretiyle, 1 Milyon Türk Lirasını geçmemek üzere, hesaplanan gelir/kurumlar vergisinin %5’i kadar vergi indirimine hak (daha önce tahakkuk eden vergilerin tamamını geçici vergi olarak ödemiş olanlar vergi iade hakkı) kazanacaklardır.

 

Öte yandan GİB internet sitesinde 5 Mart 2019 tarihinde Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü Yayınlanmış bulunmaktadır. Broşüre ulaşmak için tıklayınız.

 

İnteraktif Vergi Dairesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

11.3.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 497 kez okunmuştur.