Ticari Kredilerin Erken Kapatılmasında Uygulanacak Ücret Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır

Hatırlanacağı üzere 10 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde (Sayı: 2020/4); Ticari kredilerin tamamımın müşteri tarafından erken ödenerek kapatılmak istenmesi durumunda, bankalar tarafından talep edilebilecek ücretlerin tavanı belirlenmiş bulunmaktaydı. Bu Tebliğ 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Tebliğin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre 11 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de; Ticari kredilerin erken kapatılmasında uygulanacak ücret oranlarında değişiklikler yapan ve kısmen kapama imkanı getiren Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/8) yayımlanmıştır. Düzenlemenin değişiklik öncesi ve sonraki şekli şöyledir.

Eski Düzenleme

Eski Düzenleme

Kapama

MADDE 11 – (1) Kredinin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması veya kredi borcunun bir kısmının ya da tamamının erken ödenmesi durumunda, banka ticari müşteriden erken ödeme ücreti talep edebilir.

(2) Ticari müşterinin vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunduğu veya kredi borcunun bir kısmını ya da tamamını erken ödediği hâllerde, banka erken ödenen miktara göre tahakkuk etmeyen tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorundadır. Bu müşteriden Türk lirası krediler için alınabilecek erken ödeme ücreti, gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde söz konusu azami ücretler bir puan artırımlı olarak uygulanır.

Kapama

MADDE 11 – (1) Kredinin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması veya kredi borcunun tamamının erken ödenmesi durumunda, banka ticari müşteriden erken ödeme ücreti talep edebilir.

(2) Ticari müşterinin vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunduğu veya kredi borcunun tamamını erken ödediği hâllerde, banka erken ödenen miktara göre tahakkuk etmeyen tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimleri yapmakla yükümlüdür.

 

(3) Ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde bankalar bu talebi kabul etmek zorundadır. Ticari müşterilerden alınabilecek erken ödeme ücreti, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve ticari müşteriler tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Faiz oranının değişken olarak belirlenmesi hâlinde bu müşterilerden erken ödeme ücreti talep edilemez.

 

Yapılan değişiklikler uyarınca;

1) Önceki düzenleme sadece kredi borcunun tamamının kapatılmasına imkan verirken, yapılan değişiklikle kredi borcunun kısmen dahi kapatılabilmesinin önü açılmaktadır.

2) Önceki düzenleme erken ödeme ücretinin hesaplanacağı kredi bakiyesinden sadece faizin indirilmesini zorunlu kılarken, yapılan değişiklikle faiz dışındaki diğer maliyet unsurlarının da (dosya ücreti, KKDF vb.) indirilmesini zorunlu hale getirmektedir.

3) Faiz oranının değişken olarak belirlenmesi hâlinde bu müşterilerden erken ödeme ücreti talep edilemeyeceği yönündeki düzenleme kaldırılmaktadır.

4) Önceki düzenlemede; Erken ödeme ücreti, TL ve döviz kredisi ayrımı olmaksızın kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez şeklindeydi. Yeni düzenlemede döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde söz konusu azami ücretlerin TL krediler için uygulanan oranların bir puan artırımlı (yani sırasıyla %2 ve %4) olarak uygulanacağı şeklinde değiştirilmektedir.

Bu değişiklikler 11.03.2020 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

13.3.2020


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 75 kez okunmuştur.