Sayın Abonemiz, imalat sanayiinde, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiş bulunmaktaydı. 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8.maddesi ile 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecek olan istisnaların [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılının tamamında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemiştir. Yeni asgari ücret 27 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 21.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğiyle, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %13,75 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu durumda 31.12.2019 tarihinde vadesi bilanço günden sonra olan Türk Lirası cinsinden alacak/borç senetlerinin ve çeklerinin reeskontunda; senet üzerinde faiz oranının belli edilmediği hallerde T.C. Merkez %13,75 faiz oranın esas [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Bu sirkülerimizde müşterilerimizin 2020 yılında kullanacakları defterlerin açılış onaylarıyla, 2019 yılında kullanılıp 2020 yılında kapanış tasdikine konu fiziki defterlere, e-Defterlere, e-Belgelere (e-Fatura, e-Arşiv Faturası, e-İrsaliye gibi) ilişkin rutin dışı bazı yükümlülüklerine ilişkin hatırlatmalara yer verilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki konulara değinilmiştir: 1) e-Belgelere ve e-Deftere ilişkin yükümlülükler, 2) Fiziki defterlerin açılış ya da ara tasdik onay işlemleri 3) VERBİS’e kayıt işlemleri 4) Bağımsız [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Bu Kanun”) ile aşağıdaki üç yeni vergi ihdas edilmektedir. a. Konaklama Vergisi b. Dijital Hizmet Vergisi c. Değerli Konut Vergisi Yeni ihdas edilen bu vergilere ilişkin düzenlemeler bu sirkülerlerimizde özetlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 15 Aralık 2019 tarihinde yayımlanmış bulunan 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuruda (“Bu Duyuru”) ile bazı çok önemli vergilerin 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere sadece kamu bankaları kanalıyla yapılabileceği, özel bankalar kanalıyla söz konusu vergilerin ödemesinin yapılamayacağı duyurulmuştur.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Bu Kanun”) ile üç yeni vergi (Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi ve Konaklama Vergisi) ihdas edilirken, ayrıca birçok mükellefi doğrudan ilgilendiren vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanun ile yapılan düzenlemelerden Vergi Usul [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Bu Kanun”) ile üç yeni vergi (Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi ve Konaklama Vergisi) ihdas edilirken, ayrıca birçok mükellefi doğrudan ilgilendiren vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanun ile yapılan düzenlemelerden Gelir Vergisi [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 11 Kasım 2019 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1770) ile; ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı (yeşil renkli olduğu için “Yeşil Pasaport” olarak da adlandırılır) pasaport verilebilmesine ilişkin alt limit 1 Milyon ABD Dolarından 500 Bin ABD Dolarına düşürülmektedir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz; 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmiş bulunduğu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) (“Tebliğ”) 2 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenlemelere ilişkin önemli hususlar sirkülerimizde özetlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına ilişkin Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) (“Tebliğ”)19 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve aşağıda özel olarak belirtilen durumlar hariç olmak üzere 19 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğle 1 sıra nolu Elektronik Defter Genel Tebliği’nin 3, 4, 5, 6, ve 7.bölümleri tamamıyla değiştirilmektedir. [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Elektronik belgeler (e-Belgeler) ile ilgili düzenlemelerin tümünün bir araya toplandığı 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”)19 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Tebliğle bu konuda daha önce yayınlanmış olan 397, 415, 421, 433, 462, 463, 482 nolu VUK Tebliğleri bu Tebliğin yayınlandığı 19 Ekim 2019 tarihinde, 454 nolu VUK Tebliği ise 1 Ocak 2020 [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun www.kvkk.gov.tr adresli internet sitesinde 5 Eylül 2019 günü yayımlanmış bulunan duyuruya göre; Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 331 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete yayımlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/55) ile 12 aylık süre 18 aya çıkarılmıştır. Diğer bir ifadeyle 4 Eylül 2019 günü sona ermekte olan uygulamanın süresi 6 ay daha uzatılmaktadır. Buna göre, 4 Eylül 2018 [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 27.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6) ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi (Amasya, Bartın ve Çankırı illeri hariç olmak üzere) bu kez 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 19 Temmuz 2019 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda aşağıdaki vergi, varlık barışı ve sosyal güvenlik düzenlemeleri yapılmıştır; • Varlık barışı uygulaması tekrar getirilmektedir, • Finansal Yeniden Yapılandırma uygulaması getirilmektedir ve bazı vergi istisnaları sağlanmaktadır • Finans kuruluşlarının tahsil imkanı kalmaması nedeniyle kayıttan düşülen kredilerinin/alacaklarının değersiz alacak sayılması yönünde düzenleme yapılmaktadır, • Elektrik motorlu otomotiv [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 2019 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) uygulanacak memur maaş katsayılarını 2019 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 4.7.2019 tarihli Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol GM Genelgesinde yeniden belirlemiştir. Buna göre 2019 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 01 Mayıs 2019 Tarihli ve 30761 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 1) Mobil (Cep) telefonlarındaki %25 olan ÖTV oranı, ÖTV matrahlarına göre kademelendirilmek suretiyle %25, %40 ve %50 olarak yeniden belirlenmiştir. 2) Yeni araç alımında, hurda/ihraç edilen araç ÖTV terkin tutarlarında değişikliğe gidilmiştir. 3) Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işlerinde %1 KDV oranı uygulanması yönünde değişikliğe gidilmiştir. 4) Montaj ve [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Otomobil, beyaz eşya, konut ve mobilyada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) ve Tapu Harcında geçici süreyle indirim öngören düzenlemelerin sürelerini dördüncü kez uzatan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 1) Konut satışlarında 31 Mart 2019 tarihinde sona ermesi öngörülen yüzde 8 KDV uygulanması 31 Aralık 2019 tarihine kadar [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Hatırlanacağı üzere, 8 Mart 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121.maddesiyle vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi getirilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 8.3.2019 tarihinde yayımlanan duyuruya göre; • Mükelleflerin beyannamelerini vermeden önce yüzde 5 [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin IV/A kısmına 20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24) ile 4.2. nolu bölüm eklenmek suretiyle 1 Mart 2019 tarihinden itibaren KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması getirilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 15.2.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (Seri No: 23) başta 7104 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelere ilişkin olmak üzere, aşağıdaki başlıklar altında toplanan hususlarda önemli açıklamalar yapılmıştır. • KDV indirim hakkının vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yılı takip eden yılın sonuna kadar indirilebilmesine ilişkin açıklamalar, • Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunması [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Vergi Usul Kanununa 11.maddesine 2016 yılında eklenmiş olan 7.fıkrasıyla, Cumhurbaşkanına verilen yetki çerçevesinde 19.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla internet ortamında verilen reklam hizmetleri 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. 15.2.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (Seri No: 17) konuya ilişkin [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan aşağıdaki başlıklarda düzenlemeler yapılmış olup, bunlar aşağıda özetlenmiştir. • 2019 yılında uygulanacak asgari ücret destek miktarı belirlenmektedir (md.10) • İşsizlik kapsamında verilen tazminatlardan hangilerinin istisna kapsamına girdiği hususuna açıklık getirilmektedir (md.2) • Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi oranı indiriminden yararlanma koşullarından [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 2019 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarını 2019 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 8.1.2019 tarihli Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol GM Genelgesinde yeniden belirlemiştir. Buna göre 2019 yılının ilk yarısında (Ocak-Haziran) uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın abonemiz, Harçlarda nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2019 yılında uygulanacak tarife 82 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. Bu yıl harç oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2018 yılında geçerli oranlar korunmuştur. Maktu harçların tutarları ise yeniden değerleme oranında (%23,73) artırılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) yer almakta olup, 1.1.2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan fatura düzenleme sınırı, amortisman sınırı, cezalar ve diğer 2019 yılı usul hadleri 504 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir. • Fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin had, • Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet haddi, • Genel usulsüzlük [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Hatırlanacağı üzere 31 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla bazı taşınmaz, taşıt aracı, dayanıklı tüketim mallarının Tapu Harcı, Katma Değer Vergisi Ve Özel Tüketim Vergisi oranlarında indirimler yapılmış ve mevcut indirimlerin süresi uzatılmıştır. Bu süreler 31 Aralık 2018 tarihinde sona ermekteydi. Bu kez 31 Aralık 2018 tarihli 4.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Damga Vergisinde nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2019 yılında uygulanacak tarife 63 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. Bu yıl nispi esasa göre vergilendirilen kâğıtların damga vergisi oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2018 yılında geçerli oranlar korunmuştur. Maktu damga vergisi tutarları ise yeniden değerleme oranında (%23,73) artırılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Bu sirkülerimizde 2019 yılında geçerli olacak, 31.12.2018 tarihli 3.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 305 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış bulunan hadlere ve tutarlara yer verilmiştir. • Gelir vergisi tarifesi • Konut kira gelirlerine ilişkin istisna tutarları • Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri • Sakatlık indirimi tutarları • Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları • Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları • Yıl içinde stopaj yoluyla vergilendirilmemiş gelirlerde beyanname verme haddi

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun