8 Mart 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121.maddesiyle vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi getirilmiştir. Bu yasal düzenlemenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ise 23 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

17 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) ile Serbest meslek erbabı ile basit usule tabi olan mükellefler için 1.1.2018, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için ise 1.1.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamdaki Defter-Beyan Sistemi’ne geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Hatırlanacağı üzere, 5 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2017 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, hasılatın %25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü gider oranı, hasılatın %15’ine düşürülmüştür. Bu değişikliği açıklamak üzere 14 Aralık 2017 tarihli Resmî [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yer alan ve yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiş bulunan Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) taslağına göre; 1.1.2018’deki uygulama sadece Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde yürürlüğe girecektir. Diğer illerdeki uygulamanın yürürlüğü ise 1.7.2017 tarihine ertelenmiştir. ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

5 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile yeni düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeler ve değişikliklerden özel sektör işverenleri yönünden öne çıkanlar birinci bölümde özetlenmiştir. Diğer bazı düzenlemeler ise bağımsız çalışanları, kamu işyerlerini ve emekliliği ilgilendirdiğinden bu Sirkülerimizin kapsamına dahil edilmemiştir. Saygılarımızla. ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Net asgari ücretin AGİ dahil 1.404,06 TL’nin altına düşmesini önlenmek amacıyla 05.12.2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile GVK’ye eklenen geçici 87 maddede düzenleme yapılmıştır. Yasal düzenlemenin uygulama esasları ise 6.12.2017 günlü Resmî Gazetede yayımlanan 299 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

TBMM’ye 27 Eylül 2017 tarihinde sunulan ve 5 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da vergilendirmeye ilişkin çok sayıda ve önemli düzenleme bulunmaktadır. Yasalaşan metnin vergilendirmeye ilişkin düzenlemeleri bu sirkülerimizde özetlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Hatırlanacağı üzere, 30 Eylül 2017 tarihinde yayımlanan 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 3. ve 6. maddeleri ile; Mevcut Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların 10 Yıllık Süreyi Aşmayacak Şekilde Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma ve ÖKC Kullanım Muafiyeti getirilmiş bulunmaktaydı. Bu imkanlardan yararlanmak isteyen mükelleflerin yapmaları gerekli olan başvurulara ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca, e-fatura portalında 15.11.2017 tarihli duyuru yayınlanmıştır. [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

26.9.2017 tarihli Resmî Gazetede Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının uygulaması ve yorumlanması yönünden çok önemli değişiklikler içeren 4 seri numaralı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği yayınlandı. Bu Tebliğde, yurtdışında yerleşik kişi ve kurumların Türkiye’deki SERBEST MESLEK FAALİYETLERİNİN Türkiye’nin taraf olduğu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının (ÇVÖA) başta 14’üncü maddesi olmak üzere, 5, 7 ve 14 üncü maddeleri ile bu maddelerle ilgili Protokol [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bu sirkülerimizde 2017 yılında geçerli olacak aşağıda başlıkları gösterilen hadlere ve tutarlara yer verilecektir. Bunlar 27.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 296 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. • Gelir vergisi tarifesi • Konut kira gelirlerine ilişkin istisna tutarları • Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri • Sakatlık indirimi tutarları • Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları • Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları • Yıl içinde stopaj yoluyla [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2017 yılının tamamında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemiştir. Yeni Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az ücret seviyesi olmasının yanında belli başlıları aşağıda yer almakta olan diğer [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Damga Vergisinde nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2017 yılında uygulanacak tarife 61 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin EKİ TABLODA açıklanmıştır. •Bu yıl nispi esasa göre vergilendirilen kâğıtlarındamga vergisi oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2016 yılında geçerli oranlar korunmuştur. •2016 yılında uygulanan maktu damga vergisi tutarlarında ise 2016/9641 sayılı BKK ile % 7,5 oranında artış yapılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 2017 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarını, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesiile belirlenen katsayıları 2015 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 3.1.2017 tarihli Maliye Bakanlığı [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Harçlarda nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2017 yılında uygulanacak tarife 78 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. •Bu yıl nispi haraçların oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2016 yılında geçerli oranlar korunmuştur. •2016 yılında uygulanan maktu harçların tutarlarında ise 2016/9641 sayılı BKK ile % 7,5 oranında artış yapılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) yer almakta olup, 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan vergilendirmeye ilişkin miktarlar ve hadler 476 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde gösterilmiştir. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir. •Fatura düzenleme haddi •Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi •Genel usulsüzlük cezaları •Özel usulsüzlük cezaları

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Öteden beri faaliyetlerine devam etmekte olan ve normal hesap dönemine (1.1.201X-31.12.201X) tabi mükellefler yönünden 2016 yılında tutulan ve 2017 yılında fiziki ortamda tutulacak defterlerin ara (yeterli sayfası bulunması halinde 2017 yılında da kullanılacak olan 2016 yılı defterleri) ve kapanış onaylarına ilişkin tarihler Sirkülerimizde yer almaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Resmi Gazete’nin 27 Ocak 2017 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile aralarında aşağıdaki çok önemli düzenlemelerinde bulunduğu birçok konuda düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerden vergi, sigorta primi gibi önemli başlıklara aşağıda yer verilmiştir. •Vergi Barışı başvurusu bulunduğu halde ödemelerini Kanun’daki süresinde ödeyemeyenlere [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Resmi Gazete’nin 9 Şubat 2017 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, sigorta prim desteği, gelir vergisi ve damga vergisi desteği sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Hatırlanacağı üzere 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanununa “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” başlıklı 98/A maddesi ve 5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesine ise 13’üncü fıkra eklenmiştir. Sözü geçen düzenlemelerde; vergi dairesine verilmesi gereken Muhtasar Beyanname ile 5510 sayılı Kanun uyarınca 4/(a) sigortalıları için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken Aylık Prim ve [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Hatırlanacağı üzere Büromuzun 2017-9 sayılı Sirküleriyle duyurulduğu üzere Resmi Gazete’nin 27 Ocak 2017 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2016 yılında uygulanan Asgari Ücret Desteğinin 2017 yılında da devam ettirilmesine yönelik olarak 5510 sayılı Kanuna geçici 71’nci madde ilave edilmiştir. Sözü [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

GİB tarafından 21 Şubat 2017 tarihli ÖNEMLİ DUYURU'da; Muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükellefler/işverenler vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimi” (Ek-8) [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

24 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la ile 3218 sayılı SBK’nda bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. Gerçekleştirilen önemli değişiklikler şöyledir; •Serbest bölge teşviklerinden yararlanmayan kullanıcıların ile işleticilerin vergi ve vergi dışı teşviklerden yararlanmalarına olanak sağlanmıştır. •Serbest bölge işlem ücreti alınacak işlemlerin sayısı artırılmıştır. •Belirlenen bazı [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

20 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10326 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için, günlük prime esas kazanç tutarı 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere günlük 164,70 (aylık 4.941,00) TL olarak belirlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Bu Kanun, bir kısım alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler ile bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapan hükümler içermektedir. Bir kısım alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenlemeler Bu sirkülerimizde özetlenmiştir. [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete yayımlanmıştır ve aşağıda özetlenen düzenlemelerin tamamı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan başlıklar şunlardır: •Hafta tatilinde çalışmaya yönelik izin alma ve harç ödeme zorunluluğu kaldırılmaktadır. •Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 2017 yılının ikinci yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarını enflasyon farkını da içerecek şekilde 4.7.2017 tarihli Maliye Bakanlığı Genelgesinde yeniden belirlemiştir.Buna göre 2017 yılının ikinci yarısında (1.7.2017-31.12.2017) uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları da değişmiş olup, [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi, 9.8.2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. İzaha davete ilişkin usul ve esaslar 25.7.2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 482 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun