4691 ve 5746 Sayılı Kanunlarda Stopaj Desteğine Konu Uzaktan Çalışma Süresi Artırılmıştır

Bilindiği üzere;

a. 4691 sayılı Kanun’un geçici 2/ (3)’üncü maddesi uyarınca; teknoloji geliştirme bölgelerinde (“bölge”) çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmektedir. Ayrıca, bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.

b. 5746 sayılı Kanun’un geçici 3/ (2)’nci maddesi uyarınca; Ar-Ge merkezlerinde (“merkez”) çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin (çalışanın lisans, doktoralı, temel bilimler mezunu, yüksek lisanslı olup olmamasına göre) %80 ile %95’i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmektedir. Ayrıca, bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmamaktadır.

c. Öte yandan bölge/merkez dışında geçirilen aşağıdaki çalışmalar ya da süreler için de gelir vergisi stopaj desteği uygulanmaktadır;

i. Bölgede yer alan işletmeler ile Merkezde çalışan AR-GE ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzü,

ii. Bölgede yer alan işletmeler ile Merkezde en az bir yıl süreyle çalışan AR-GE ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü,

iii. Merkezlerde doktora mezunu personelin üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında ders vermesi veya Ar-Ge ve tasarım personelinin teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere mentorluk yapması durumunda haftalık 8 saati aşmayan çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretler.

d. 7263 sayılı Kanunla 4691/5746 sayılı Kanunlara eklenen düzenleme uyarınca, yukarıdaki (c) paragrafında belirtilen dışarıda geçirilen sürelere ilave olarak; Bölgede yer alan işletmelerde ve Merkezde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla personelin Bölge/Merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki konu edilmektedir. Düzenlemede yüzde yirmi olarak belirlenen bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar artırılabilme yetkisi verilmiştir.

Cumhurbaşkanı bu yetkisini 17 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanarak %20 oranını 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere %50’ye yükseltmiştir.

Buna göre; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oran, 31/12/2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanacaktır.

Hatırlatmak fayda görüyoruz ki; bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin /Merkez yönetiminin onayının alınması ve Bakanlığın (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın) bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin / Merkez yönetiminin onayı ile Bölge /Merkez dışında geçirilen sürenin Bölgede /Merkezde yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme / merkez sorumludur.

Ayrıca bu düzenlemede açıklığa kavuşturulması gereken bir hususu da bu vesileyle belirtmekte yarar görmekteyiz. Şöyle ki; Bölge / Merkez dışında geçirilecek sürelerden ilave stopaj desteğine konu edilecek %50 oranın işletmenin/merkezin toplam Ar-Ge çalışmasına göre mi yoksa her bir çalışanın toplam çalışma süresine göre mi belirleneceği çok açık olarak düzenlenmemiştir. Her iki kanundaki düzenleme benzer olup şöyledir;

5746 s. Kanun: “….Buna ilave olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin bu merkezler dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.”

4691 s. Kanun: “….Buna ilave olarak Bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin Bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.”

Büromuzun bu konudaki görüşü, %20 (31.12.2022 tarihine kadar %50) oranın personel bazında değil, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma süresinin bir oranı şeklinde hesaplanması gerektiği yönündedir. Örneğin 10 Ar-Ge personeli olan bir işletmenin bölge/merkez içi ve dışı (uzaktan) çalışma saatlerinin aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım.

Personel

Bölge/Merkez İçi Çalışma Süresi

Uzaktan (Bölge/Merkez Dışı) Çalışma Süresi

Toplam Çalışma Süresi

Bölge/Merkez Dışındaki Çalışma Süresi Oranı

1

7

15

22

68%

2

10

12

22

55%

3

21

1

22

5%

4

18

4

22

18%

5

14

8

22

36%

6

20

2

22

9%

7

19

3

22

14%

8

17

5

22

23%

9

11

11

22

50%

10

12

10

22

45%

Toplam

149

71

220

32%

Yukarıdaki örnek tabloya göre, işletmenin/merkezin çalışanlarının bölge/merkez dışındaki çalışma sürelerinin toplam çalışma süresine oranı %32’dir. Yani %50’den küçüktür. Buna karşın 1.ve 2. sıradaki personelin oranları %50’den büyüktür (%68 ve %55). Bu durumda cevabı aranan soru toplamda %50 oranı aşılmamakla birlikte 1.ve 2. sıradaki personelin oranları %50’den büyük olduğu için, %50’yi aşan çalışma sürelerinin (yani dışarıdaki %18 ve %5 oranlarına tekabül eden) çalışma sürelerine (ki bu da sırasıyla 4 ve 1 çalışma gününe denk gelmektedir) denk gelen ücretlerinin gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilip edilmeyeceğidir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, büromuzun görüşü bölge/merkez çalışması toplamda %50’yi aşmadığı için 1.ve 2. sıradaki personelin ücretlerinin de gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanabileceği yönündedir. Ancak aksi yöndeki yorumlara da rastlanması mümkündür.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

18-10-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 258 kez okunmuştur.