Sayın Abonemiz, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) tarafından yayınlanan 2 Nisan 2020 tarihli Genel Yazı ve Duyuruyla, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde mücbir sebep halinde oldukları kabul edilen mükelleflerin 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi ertelenmektedir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Mücbir Sebep kapsamında; vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden yararlanılıp, yararlanılmadığına ilişkin sorgulamanın İnteraktif Vergi Dairesinden yapılması mümkün hale getirilmiştir. Sorgunun İnteraktif Vergi Dairesi > BİLGİLERİM> 518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu adımlarıyla aşağıdaki şekilde yapılması mümkündür.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına karar verilen mükelleflerin mal ve hizmet alımları kısmi tevkifat kapsamına girse dahi tevkifat uygulanmayacağından, 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında bu şekilde mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükelleflere yapılacak teslim ve hizmetlere ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda KDV tevkifatı [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında başlatılmış bulunan Kısa Çalışma Ödemesi Büromuzun 24 Mart 2020 tarihli 2020-22 sayılı Kısa Çalışma Ödemesi konulu Sirkülerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştı. Bu sirkülerimizi takiben 26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 Sayılı Resmi Gazete’nin 1. Mükerrer sayısında yayımlanan [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arası Mücbir Sebep hali olarak kabul edilerek, bazı vergi ödevlerinin yerine getirilmesi ertelenmiştir. Konuya ilişkin olarak 24 Mart 2020 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Kısa Çalışma Uygulaması/Ödemesi 4447 sayılı Kanunun ek 2.maddesinde düzenlenmiş olup, uygulama esasları Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma ödemesi uygulaması başlatılmıştır. Konuya ilişkin olarak İŞKUR internet sitesinde yapılan açıklamalar ve ilgili düzenlemeler aşağıda [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Covid 19 salgın riski nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 23 Mart 2020 tarihli 126 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2020/Şubat Ayı KDV beyannamelerinin ve Ba-Bs bildirimlerinin verilme ile e-Defterlerin oluşturma, imzalanma ve berat yükleme süreleri uzatılmaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 11 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de ticari kredilerin erken kapatılmasında uygulanacak ücret oranlarında değişiklikler yapan ve kısmen kapama imkanı getiren Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/8) yayımlanmıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 23.02.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 22.02.2020 tarihli ve 2137 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla; (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan illerde faaliyet gösterip beş puanlık Hazine indiriminden yararlanan işyerlerinin 1, 4, 5, 6, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri ile bildirilen sigortalılardan dolayı söz konusu 6 puanlık ilave prim [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, . Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 7 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan 3 numaralı Emlak Vergisi Kanunu sirküleri ile; 20 Şubat 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 takvim yılına ait Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart 2020 Cuma günü sonuna kadar, bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1 inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart 2020 Salı [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Gelir İdaresi Başkanlığı 1003A ve 1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri için düzenleme kılavuzları ve sıkça sorulan sorular çalışması yayınlamıştır. Kılavuzların içeriğinden dikkat çekmek istediğimiz hususlar sirkülerimizde özetlenmiş olmakla birlikte kılavuzların ve sıkça sorulan sorular çalışmasının kullanıcılar tarafından dikkatli bir şekilde incelenmesini önermekteyiz.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ortak alınmasına ilişkin olarak SGK tarafından internet sitesinde yayımlanan aşağıda tam metni yer almakta olan Duyuruya göre; 1. 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacaktır. 2. e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek işverenlerin 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge v.1 yerine e-Bildirge v.2 uygulamasını kullanmaları gerekmekte olup, e-Bildirge v.2 uygulamasına https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 2020 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarını 2020 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 7.1.2020 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm GM Genelgesinde yeniden belirlemiştir. Katsayılar şöyledir. Türü Katsayı Memur aylığı katsayısı 0,146061 Memuriyet taban aylığı katsayısı 2,28624 Buna göre 2020 yılının ilk yarısında [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) yer almakta olup, 1.1.2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan fatura düzenleme sınırı, amortisman sınırı, cezalar ve diğer 2020 yılı usul hadleri 513 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir. 1. Fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin had, 2. Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 31 Aralık 2019 tarihli 5. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56) ile yurda getirilen ihracat bedellerinin bankaya satılması (TL’ye çevrilmesi) zorunluluğu kaldırılmakta, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme sürekli hale getirilmekte ve diğer bazı önemli değişiklikler yapılmaktadır. Yapılan [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Bu sirkülerimizde 2020 yılında geçerli olacak, 27.12.2019 tarihli 2.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 310 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış bulunan hadlere ve tutarlara yer verilmiştir. • Gelir vergisi tarifeleri, • Binek otomobillerin doğrudan gider yazılabilecek azami KDV ve ÖTV tutarı, • Binek otomobillerin amortisman suretiyle gider yazılabilecek azami tutarı, • Vergiye uyumlu mükelleflerin yararlanabileceği azami vergi indirimi tutarı, • Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri • Gelir vergisinden istisna günlük [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılının tamamında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemiştir. Yeni asgari ücret 27 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az ücret seviyesi [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun