KDV Genel Uygulama Tebliğinde 23 Nolu Tebliğle Yapılan Değişiklikler

Özet

 

15.2.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (Seri No: 23) başta 7104 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelere ilişkin olmak üzere, aşağıdaki başlıklar altında toplanan hususlarda önemli açıklamalar yapılmıştır.

 • KDV indirim hakkının vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yılı takip eden yılın sonuna kadar indirilebilmesine ilişkin açıklamalar,
 • Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunması halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı alınmasının gerekmeyeceğine ilişkin açıklamalar,
 • Kısmi istisna kapsamında olmakla birlikte bazı teslimlere/hizmetlere ilişkin yüklenilen KDV’nin indirimine olanak sağlanmasına ilişkin açıklamalar,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde üretilen oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulması ve KDV indirimi hakkında açıklamalar,
 • Değersiz ve Tahsili Şüpheli Hale Gelen Alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin indiriminin mümkün hale getirilmesine ilişkin açıklamalar,
 • KDV iade taleplerinin yapılacağı ve YMM iade raporlarının ibrazı gereken sürelere ilişkin açıklamalar

1) KDV İndirim Hakkının Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleştiği Yılı Takip Eden Yılın Sonuna Kadar İndirilebilmesine İlişkin Açıklamalar

 

Hatırlanacağı üzere, 7104 sayılı Kanunun 8.maddesiyle 3065 sayılı Kanununun Vergi indirimi başlıklı 29.maddesinin 3.fıkrasında yapılan önemli bir değişiklik ile; İndirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilmesi olanağı getirilmiştir.

 

Bu Tebliğle, 7104 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe uyum amaçlı olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin çeşitli bölümlerinde ibare ve örneklerde değişiklikler yapılmaktadır. Buna göre alış vesikalarında (fatura ve diğer vesikalar) yer almakta olan KDV;

 • Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla alış faturasının defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılabilecektir. Bu hükme göre, 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarları indirim konusu yapılabilecektir.

 • Vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı içerisinde kanuni defterlere kaydedilmeyen fatura ve benzeri belgelerde yer alan KDV tutarlarının indirimi ve iade hesabına dahil edilmesi mümkün değildir.

 • Vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı içinde defterlere kaydedilen belgelerde yer alan tutarların gelir veya kurumlar vergisi açısından dönemsellik ilkesi gereği vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kazancın tespitinde dikkate alınması mümkün olup bu belgelerde gösterilen KDV, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı içinde defterlere kaydedilmesi halinde indirim konusu yapılabilmesi, gelir ve kurumlar vergisi yönünden dönemsellik ilkesinde herhangi bir değişiklik getirmemektedir.

 

Örneğin, 28 Ağustos 2018 tarihli faturanın 16 Ekim 2018 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde Ekim/2018, 4 Kasım 2018 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde de Kasım/2018 vergilendirme dönemlerinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak her halükarda 2018 yılının içinde kesilen faturanın en geç o yılı izleyen yıl defterine kayıt edilip indirim konusu yapılması gerekmekte olup, bu faturada yer alan verginin Ocak/2020 veya müteakip vergilendirme dönemlerinde indirimi söz konusu olamayacaktır.

 

2) Gümrük Beyannamesi Üzerinde İmalatçı Firma Bilgisine İlişkin Kayıt Bulunması Halinde, İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malın İhraç Edildiğine Dair İhracatçı Firmadan Alınan Onaylı Yazı Alınması Gerekmeyecektir

 

İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde vergi dairesince aranacak belgelerin açıklandığı Tebliğin (II/A-8.13.) bölümünde bu Tebliğle yapılan değişiklik uyarınca, Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunması halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı alınması gerekmeyecektir.

 

Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmaması halinde ise, ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazının (Bu yazıda; ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının, belgeyi talep eden imalatçının adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir.) vergi dairesine ibrazı gerekmektedir.

 

3) Kısmi İstisna Kapsamında Olmakla Birlikte Bazı Teslimlere/Hizmetlere İlişkin Yüklenilen KDV’nin İndirimine Olanak Sağlanması

 

Hatırlanacağı üzere 7104 sayılı Kanunun 9.maddesiyle, 3065 sayılı Kanununun İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi başlıklı 30.maddesinde yapılan değişiklikle kısmi istisna kapsamında olan aşağıdaki teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirimine imkan sağlanmıştır.

 

 • Özel okul, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri (17/2-b),

 

 • Öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri (17/2-b),

 

 • Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları (17/2-b),

 

 • 3065 sayılı Kanunun 17.maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları (17/2-b),

 

 • Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi (17/2-b),

 

 • Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, 3065 sayılı Kanunun 17.maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler (17/2-c),

 

 • Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler (17/2-d),

 

 • Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri (17/4-ı),

 

 • Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri (17/4-ö).

 

Bu Tebliğin 5.maddesiyle, 7104 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe uyum amaçlı olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin II-F bölümünün alt bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 1.1.2019 tarihinden itibaren yukarıdaki istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV’nin indirilebilecektir ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilmeyecektir.

 

İndirim hakkı tanınmakla birlikte, indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmeyecek olması, teslim ve hizmetlerinin tamamı ya da çok büyük kısmı istisna işlemlerden oluşan mükellefler yönünden sorun yaratacaktır. Çünkü önceki düzenlemede indirim hakkı tanınmayan KDV en azından gider yazılabilmekte iken, bu düzenlemeyle KDV gider de yazılamayacağından, bir vergi yükü olarak mükelleflerin üzerinde kalacaktır. İndirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesine ya da en azından eskiden olduğu gibi gider yazılmasına olanak verilmelidir.

 

4) Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Üretilen Oyun Yazılımlarının Teslimi KDV’den İstisna Tutulması Ve KDV İndirimi Hakkında Açıklamalar

 

Hatırlanacağı üzere 7104 sayılı Kanunun 14.maddesiyle, 3065 sayılı Kanununun Geçici 20. maddesinde yapılan değişiklikle, teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların, bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarının teslimi KDV istisnası kapsamına alınmıştır. Ayrıca, Geçici 20.madde kapsamında KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine olanak tanınmıştır.

 

Bu Tebliğin 6.maddesiyle, 7104 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe uyum amaçlı olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin II/G-2. bölümünde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

 • Oyun yazılımları da KDV istisna olarak teslim edilebilecek
 • 1.1.2019 tarihinden itibaren geçici 20.madde kapsamında yapılan istisna işlemlere ilişkin yüklenilen KDV’nin indirilebilecek ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilemeyecektir.

 

Önceki bölümde de değindiğimiz üzere, indirim hakkı tanınmakla birlikte, indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmeyecek olması, teslim ve hizmetlerinin tamamı ya da çok büyük kısmı istisna işlemlerden oluşan mükellefler yönünden sorun yaratacaktır. Çünkü önceki düzenlemede indirim hakkı tanınmayan KDV en azından gider yazılabilmekte iken, bu düzenlemeyle KDV gider de yazılamayacağından, bir vergi yükü olarak mükelleflerin üzerinde kalacaktır. İndirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesine ya da en azından eskiden olduğu gibi gider yazılmasına olanak verilmesi hususunun altını bir kez daha çizmek isteriz.

 

5) Değersiz Ve Tahsili Şüpheli Hale Gelen Alacaklara İlişkin Hesaplanan Ve Beyan Edilen KDV’nin İndirimi Mümkün Hale Getirilmektedir

Hatırlanacağı üzere, 7104 sayılı Kanunun 8.maddesiyle, 3065 sayılı Kanununun Vergi İndirimi başlıklı 29.maddesinde yapılan değişiklikle, değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisinin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılmasına imkan tanınmıştır.

 

Bu Tebliğin 8.maddesiyle, 7104 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe uyum amaçlı olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin III/C-1.bölümünde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

 

 • 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, Vergi Usul Kanununun (VUK) 322.maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün olacaktır.

 

 • VUK’nun 323.maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan KDV’nin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir. Bunun için önerimiz 191-679 hesapların kullanılması yönündedir.

 • İndirilecek KDV tutarı, alacağın zarar yazıldığı tarihi kapsayan vergilendirme dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinin İndirimler kulakçığında İndirimler tablosunda 111 kod numaralı Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV satırı aracılığıyla indirim konusu yapılacaktır ve değersiz hale gelen alacağa ilişkin borçlu mükellef bilgilerini içeren beyanname eki form doldurulacaktır.

 • Öte yandan Tebliğin III/C-2.1. bölümüne eklenen fıkrada yapılan açıklamaya göre; Kanunun (30/e) maddesinde, VUK’nun 322.maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde satıcı tarafından indirim konusu yapılabildiğinden mükerrer vergi indirimine yol açmayacak şekilde değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen ve daha önce indirim konusu yapılmış KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesinin Matrah kulakçığında Diğer İşlemler tablosunda 505 kod numaralı VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV satırı aracılığıyla borçlu tarafından beyan edilecektir.

 • Düzenlemede bahsi geçen VUK’nun 322 ve 323.maddeleri aşağıdaki gibidir.

Değersiz alacaklar:

Madde 322 – Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmıyan alacaklar, değersiz alacaktır.

 

Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.

 

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler.

 

Şüpheli alacaklar:

Madde 323 – Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;

1. (Değişik: 1/5/1981-2455/3 md.) Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;

2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar;

Şüpheli alacak sayılır.

 

Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir.

 

Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.

 

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir.

 

6) İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Taleplerinin Yapılacağı Ve YMM Raporlarının İbrazı Gereken Sürelere İlişkin Açıklamalar

 

Bu Tebliğin 7.maddesi ile I Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin II/B-3.bölümüne eklenen fıkra ve 13.maddesiyle eklenen IV/A.8. bölümde yapılan açıklamalar uyarınca; 

 

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin yılın sonuna kadar verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için ibrazı gereken belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

 

Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren 6 ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

 

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

 

Örnek 1: (Y) Gıda A.Ş., 2019 yılında yaptığı indirimli orana tabi teslimlerinden doğan KDV iadesini 2020/Temmuz beyannamesinin "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosundan 439 kodlu satırı seçerek beyan etmiştir. Mükellef 15/11/2020 tarihinde standart iade talep dilekçesi ve belgeleri ibraz etmiş ancak bu iade talebine ilişkin yüklenilen KDV listesini vermemiştir. Mükellef, yüklenilen KDV listesini 15/7/2021 tarihinde sisteme girmiştir.

 

Buna göre, (Y) Gıda A.Ş. KDV iade talebini süresinde beyan etmekle birlikte, yüklenilen KDV listesini süresinde (31/12/2020 tarihine kadar) sisteme girmediğinden mükellefin iade talebi reddedilecektir.

 

Örnek 2: (M) İnşaat Ltd. Şti. 2019 yılında teslim ettiği indirimli orana tabi konutlarla ilgili olarak vermiş olduğu 2020/Kasım beyannamesine ilişkin 439 kodlu satırda 500 bin TL “İadeye Konu Olan KDV” beyan etmiştir. (M) İnşaat Ltd. Şti., 27/12/2020 tarihinde standart iade talep dilekçesi ve diğer belgeleri ibraz ederek artırımlı teminat vermek suretiyle iade talebinde bulunmuştur.

Buna göre, (M) İnşaat Ltd. Şti., 2019 yılındaki indirimli orana tabi işlemlerinden kaynaklanan KDV iadesini süresi içinde usulüne uygun olarak talep ettiğinden, iade talebi vergi dairesi tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

7) Tam İstisnaya Tabi İşlemlerde İade Taleplerinin Yapılacağı Ve YMM Raporlarının İbrazı Gereken Sürelere İlişkin Açıklamalar

 

Hatırlanacağı üzere, 7104 sayılı Kanunun 8.maddesiyle, KDV Kanununun İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim başlıklı 32.maddesinde yapılan değişiklikle; istisna edilmiş işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV iadesinin talep edilebileceği süre 1.1.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl olarak belirlenmiştir.

 

Bu Tebliğin 10.maddesiyle, 7104 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe uyum amaçlı olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin III/C-3.bölümünde değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca bu Tebliğin 13.maddesiyle eklenen IV/A.8. bölümde konuya ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Buna göre;

 

 • İade talebinde bulunacak mükelleflerin istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmalarının zorunludur.

 

 • Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren 6 ay içinde ibrazının zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

 

 • İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

 • Örnek 1: (T) Makine A.Ş., 2019/Şubat döneminde YTB sahibi firmaya sattığı makinelerle ilgili olarak KDV beyannamesinde “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 308 kodlu satırda istisnayı ve bu teslimle ilgili yüklenimini beyan etmiştir.

 

         İade talebi için bu beyan tek başına yeterli değildir. Mükellefin iade talebinin geçerlik kazanması için en geç 31/12/2021 tarihine kadar standart iade talep dilekçesi ve istisnaya ilişkin diğer belgelerin ibrazı zorunludur.

 

 • Örnek 2: (Z) Ltd. Şti., 15 Ocak 2019 tarihinde gümrük çıkış beyannamesi kapanan bir ihracat işlemini Ocak/2019 KDV beyannamesinin “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 301 kodlu satırda beyan etmiş, ancak yüklenilen KDV bölümünü boş bırakarak ihracata ilişkin yüklendiği KDV’yi indirim yoluyla gidermeyi tercih etmiştir.

 

       (Z) Ltd. Şti.’nin bu ihracat işlemine ilişkin iade talep edebilmesi için en geç 31/12/2021 tarihine kadar Ocak/2019 KDV beyannamesinde düzeltme yaparak yüklenilen KDV’yi beyan etmesi ve aynı süre içerisinde standart iade     talep dilekçesiyle Tebliğin (II/A-1.1.4.) bölümünde sayılan belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

 

8) Kısmi İstisnaya Tabi İşlemlerde İade Taleplerinin Yapılacağı Ve YMM Raporlarının İbrazı Gereken Sürelere İlişkin Açıklamalar

 

Bu Tebliğin 13.maddesiyle KDV Genel Uygulama Tebliğine eklenen IV/A.8.3. bölümde yapılan açıklamalara göre; Mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun 9.maddesi kapsamındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemlerine ilişkin iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

 

YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

 

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

19.2.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 513 kez okunmuştur.