İnternet Reklam Ödemeleri Üzerinden Yapılacak Vergi Kesintisini Açıklayan Tebliğ Yayımlandı

Özet

Vergi Usul Kanununa 11.maddesine 2016 yılında eklenmiş olan 7.fıkrasıyla, Cumhurbaşkanına verilen yetki çerçevesinde 19.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla  internet ortamında verilen reklam hizmetleri 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren vergi kesintisi kapsamına alınmıştır.

15.2.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (Seri No: 17) konuya ilişkin açıklamalar yapılmış olup, aşağıda özetlenmiştir.

1) Genel Olarak İnternet Ortamında Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi

 

Konuya ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne 15.3.11. ve 30.4.11. nolu bölümler eklenmiştir. Buna göre kesinti kapsamına alınan ödemeler ve kesinti oranları şöyledir:

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15.maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştır.
  • Bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın aşağıdaki oranlarda vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

  1. GVK’nin 94.maddesi uyarınca (tam/dar mükellef gerçek kişilere) yapılan ödemelerden %15,

 

  1. KVK’nun 15.maddesi uyarınca (tam mükellef kurumlara) yapılan ödemelerden %0,

 

  1. KVK’nun 30.maddesi uyarınca (dar mükellef kurumlara) yapılan ödemelerden %15

 

Vergi kesintisini, internet ortamında verilen reklam hizmetleri için ödemeyi yapacak aşağıdaki gerçek kişi ve kurumlar yapacaktır:

•         Kamu idare ve müesseseleri,

•         İktisadi kamu müesseseleri,

•         Sair kurumlar,

•         Ticaret şirketleri,

•         İş ortaklıkları,

•         Dernekler,

•         Vakıflar,

•         Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri,

•         Kooperatifler,

•         Yatırım fonu yönetenler,

•         Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,

•         Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler

2) Gerçek Kişilere Yapılacak Ödemelerde Vergi Kesintisi

 

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık eden gerçek kişilere yapılan ödemelerde vergi kesintisi oranı %15 olarak uygulanacaktır. Söz konusu vergi kesintisi uygulamasında gerçek kişinin tam veya dar mükellef olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

 

3) Tam Mükellef Kurumlara Yapılacak Ödemelerde Vergi Kesintisi

 

Buna göre, vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, tam mükellef bir kurum tarafından kendilerine internet ortamında verilen reklam hizmeti karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden %0 oranında vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar dışında kalanların ise tam mükellef bir kurumdan aldığı internet ortamındaki reklam hizmetleri karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemelerin bu hizmetin verilmesine aracılık eden tam mükellef bir kuruma yapılması halinde, bu ödemeler üzerinden %0 oranında vergi kesintisi yapılacaktır. Öte yandan, internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden tam mükellef kurum tarafından, bu hizmetin karşılığı olarak hizmeti verene yapılan ödemeler üzerinden de vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, ödemenin bu hizmetin verilmesine aracılık eden kuruma yapılması ve daha sonra hizmete aracılık eden kurum tarafından tahsil edilen hizmet bedellerinin asıl hizmet sunucusuna ödenmesinde de vergi kesintisi yapılması gerekmekte olup asıl hizmet sunucusunun tam mükellef olması halinde vergisi kesintisi oranı %0 olarak uygulanacaktır.

 

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlerin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın, bu hizmetlere ilişkin ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

Örneğin, bir anonim şirket, limitet şirket statüsündeki bir reklam ajansı aracılığı ile vergi mükellefiyeti olsun ya da olmasın fark etmeksizin bir sanatçının internet sayfasında reklam yayınlanmak üzere, sanatçıya ödeme yapar ise; reklamı veren anonim şirket, reklam ajansına ödeyeceği bedel (örneğin 120.000 TL) üzerinden, reklam ajansı kurum/limitet şirket olduğundan, %0 oranında, reklam ajansı ise sanatçıya ödeyeceği bedel (örneğin 100.000 TL) üzerinden % 15 yani 15.000 TL vergi kesintisi yapacaktır.

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş olup hizmet bu tarihten önce verilmiş olsa dahi, anılan tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapılacak nakden ya da hesaben (hizmete ilişkin faturanın 1 Ocak 2019 tarihinden sonra düzenlenmiş olması) ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır.

Örneğin, (Z) A.Ş. Ekim 2018 döneminde (B) Reklamcılık Ltd. Şti’den internet ortamında reklam hizmeti almış ve bu hizmete ilişkin (B) Reklamcılık Ltd. Şti. tarafından Kasım 2018 döneminde düzenlenen faturayı yasal defterlerine kaydetmiştir. Aralarındaki anlaşma gereği (Z) A.Ş. hizmet bedelinin ödemesini 15 Ocak 2019 tarihinde yapacaktır. Kasım 2018 döneminde faturanın (Z) A. Ş’nin defterlerine kaydedilmesi ile hesaben ödeme gerçekleşmiş olduğundan 15 Ocak 2019 tarihinde yapılacak nakden ödeme üzerinden vergi kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

3) Dar Mükellef Kurumlara Yapılacak Ödemelerde Vergi Kesintisi

 

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, dar mükellefiyete tabi bir kurumun internet ortamında verdiği reklam hizmeti karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar dışında kalanların ise dar mükellef bir kurumdan aldığı internet ortamındaki reklam hizmetleri karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

 

Asıl hizmet sunucusu olan dar mükellef bir kurum tarafından internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemelerin, bu hizmetlere aracılık eden tam mükellef bir kuruma yapılması durumunda, tam mükellef kuruma yapılan bu ödemeler üzerinden %0 oranında vergi kesintisi yapılacaktır. İnternet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden tam mükellef kurum tarafından, bu hizmetin karşılığı olarak hizmeti veren dar mükellef kuruma yapılan ödemeler üzerinden ise %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

Ayrıca, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık eden dar mükellef gerçek kişilere yapılan ödemelerde vergi kesintisi oranı %15 olarak uygulanacaktır.

 

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlerin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın, bu hizmetlere ilişkin ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak nakden ya da hesaben ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş olup hizmet bu tarihten önce verilmiş olsa dahi, anılan tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapılan nakden ya da hesaben ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır.

 

Reklam hizmetinin dar mükelleflerden alındığı hallerde, stopaj yükümlülüğü açısından, reklam veren kurumun mukim olduğu ülke ile yapılmış bir çifte vergilemeyi önleme anlaşması bulunup bulunmadığına da bakılmalıdır. Var ise anlaşma hükümlerine göre hareket edilmelidir. Reklam hizmetleri ticari bir faaliyettir ve ticari kazancın vergilendirme hakkı anlaşmalarda genel olarak işyerinin olduğu ülkeye, işyerine atfedilen tutarla sınırlı olarak verilmektedir. Dolayısıyla, reklam veren dar mükellef kurumun Türkiye’de bir işyeri oluşmuşsa, elde ettiği kazancı vergileme hakkı Türkiye’ye aittir. Elektronik ortamda verilen hizmetlerde işyerinin oluşup oluşmadığının tespiti kurum bazında incelenmeli ve işyeri oluşmuşsa yapılan ödemeden stopaj yapılmalıdır. Öte yandan Gelir İdaresi işyeri kavramını fiziki işyeri ile sınırlı olarak tanımlamamakta, dijital ortamları da (internet üzerinden verilen hizmetleri de) işyeri tanımı içerisinde değerlendirmektedir.

 

Örneğin, Türkiye’de yerleşik bir anonim şirket, Kanuni ve iş merkezi İrlanda’da bulunan (L) Ltd’den internet reklam hizmeti almış ve karşılığında net 100.000 USD ödeme yapmıştır. Buna göre hizmeti alan şirket, %15 oranında (100.000/0,85x%15=) 17.647,06 USD stopaj yapmak durumundadır.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

18.2.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 413 kez okunmuştur.