Elekronik (e-) Defter Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan 3 Nolu Tebliğ Yayımlandı

Özet

 

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına ilişkin Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)  (“Tebliğ”)19 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve aşağıda özel olarak belirtilen durumlar hariç olmak üzere 19 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Tebliğle 1 sıra nolu Elektronik Defter Genel Tebliği’nin 3, 4, 5, 6, ve 7.bölümleri tamamıyla değiştirilmektedir. Yapılan değişiklikler ve önemli hususlar sirkülerimizde özetlenmiştir.

 

2) e-Defter Kapsamında ve Zorunlu Geçiş Takviminde Yapılan Değişiklikler

 

Bu Tebliğle 1 sıra nolu Elektronik Defter Genel Tebliği’nin 3.bölümünde yapılan değişiklikle; e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler ve geçiş takvimi yeniden belirlenmekte olup, aşağıdaki gibidir.

 

1) e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler (Bakınız büromuzun 2019-25 sayılı sirküleri)

 

Bu mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler ise izleyen yılın başından itibaren) e-Defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

 

Buna göre, 454 ve 19.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 509 sıra numaralı VUK Tebliğlerindeki e-Faturaya geçiş takvimi de dikkate alındığında e-Defter’e zorunlu geçiş takvimi şöyle olacaktır.

 

e-Defter Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

e-Fatura Uygulamasına Zorunlu Geçiş İçin Son Tarih

e-Defter Uygulamasına Zorunlu Geçiş İçin Son Tarih

1a

2018 veya 2019 yılı Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

1 Temmuz 2020

1 Ocak 2021

1b

2020 yılı ve müteakip yıllar Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

İlgili hesap dönemini izleyen 7.ayın başında

e-Fatura uygulamasına dahil olduğu yılı takip eden yılın başında

1c

2018 yılı Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler (454 sıra nolu VUK Tebliği uyarınca)

1 Ocak 2020

1 Ocak 2020

2a

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar (petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizel) nedeniyle 2019 Yılında EPDK’dan lisans alan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

1 Temmuz 2020

1 Ocak 2021

2b

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar (petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizel) nedeniyle 2020 yılı ve müteakip yıllarda EPDK’dan lisans alan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

Lisans alındığı ayı izleyen 4.ayın başında

4.ayın başı 1 Ocak’a denk geliyor ise e-Fatura’ya geçtiği tarihte aksi halde e-Fatura’ya geçtiği yılı izleyen yılın başında

2c

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar (petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizel) nedeniyle 2018 yılının son 3 ayında EPDK’dan lisans alan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın) (454 sıra nolu VUK Tebliği uyarınca)

1 Ocak 2020

1 Ocak 2020

3a

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların (kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün ve tütün mamulleri) 2019 Yılında imal, inşa veya ithalini yapan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

1 Temmuz 2020

1 Ocak 2021

3b

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların (kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün ve tütün mamulleri) 2020 yılı ve müteakip yıllarda imal, inşa veya ithalini yapmak için faaliyete başlayacak olan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

İmal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen 4.ayın başında

4.ayın başı 1 Ocak’a denk geliyor ise e-Fatura’ya geçtiği tarihte aksi halde e-Fatura’ya geçtiği yılı izleyen yılın başında

3c

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların (kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün ve tütün mamulleri) 2018 yılının son 3 ayında imal, inşa veya ithalini yapmak için faaliyete başlayan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın) (454 sıra nolu VUK Tebliği uyarınca)

1 Ocak 2020

1 Ocak 2020

4a

2019 yılında faaliyetine devam etmekte olan aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

 

1 Ocak 2020

 

1 Ocak 2020

4b

2020 yılı ve müteakip yıllarda faaliyette başlayacak aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

e-fatura uygulamasına dahil olduğu tarih 1 Ocak’a denk geliyor ise e-Fatura’ya geçtiği tarihte, aksi halde e-Fatura’ya geçtiği yılı izleyen yılın başında

5a

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti faaliyetine 2019 yılında devam etmekte olan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

1 Ocak 2020

1 Ocak 2020

5b

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal etmek üzere 2020 yılı ve müteakip yıllarda faaliyette başlayacak olan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

e-fatura uygulamasına dahil olduğu tarih 1 Ocak’a denk geliyor ise e-Fatura’ya geçtiği tarihte aksi halde e-Fatura’ya geçtiği yılı izleyen yılın başında

6

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden; Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından e-(ihracat) faturası düzenleme

1 Temmuz 2020

1 Ocak 2021

7a

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler

 

 

 

 

 

Bu satırlardaki mükellefler, zorunlu ya da isteğe bağlı olarak e-İrsaliye kapsamına girdikleri tarihte zorunlu e-Fatura uygulaması kapsamına da girmektedirler. (Bakınız 2.3.bölüm)

 

 

 

 

 

e-irsaliye uygulamasına dahil oldukları tarih 1 Ocak ise, e-Fatura’ya geçtiği tarihte, aksi halde e-Fatura’ya geçtiği yılı takip eden yılın başında

7b

4634 sayılı Şeker Kanununun 2/(e) maddesinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler

7c

Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.

8

8.1.2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal etmeye başlayacak Dİ yetki belgeli işletmeler

Bu satırlardaki mükellefler, zorunlu ya da isteğe bağlı olarak e-Bilet kapsamına girdikleri tarihte zorunlu e-Fatura uygulaması kapsamına da girmektedirler. (Bakınız 2.7.bölüm)

e-Bilet uygulamasına dahil oldukları tarih 1 Ocak ise, e-Fatura’ya geçtiği tarihte, aksi halde e-Fatura’ya geçtiği yılı takip eden yılın başında

9

Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri

10

e- Gider Belgesi uygulamasından yararlanan mükellefler (Şu an itibariyle isteğe bağlı bir uygulamadır)

e- Gider Belgesi uygulamasına dahil oldukları tarihte

e- Gider Belgesi uygulamasına dahil oldukları tarih 1 Ocak ise, e-Fatura’ya geçtiği tarihte, aksi halde e-Fatura’ya geçtiği yılı takip eden yılın başında

11

e- Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasından yararlanan mükellefler (Şu an itibariyle isteğe bağlı bir uygulamadır)

e- Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına dahil oldukları tarihte

e- Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına dahil oldukları tarih 1 Ocak ise, e-Fatura’ya geçtiği tarihte, aksi halde e-Fatura’ya geçtiği yılı takip eden yılın başında

12

e- Sigorta Poliçesi uygulamasından yararlanan mükellefler (Şu an itibariyle isteğe bağlı bir uygulamadır)

e- Poliçe uygulamasına dahil oldukları tarihte

e- Poliçe uygulamasına dahil oldukları tarih 1 Ocak ise, e-Fatura’ya geçtiği tarihte, aksi halde e-Fatura’ya geçtiği yılı takip eden yılın başında

13

e- Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasından yararlanan mükellefler (Şu an itibariyle isteğe bağlı bir uygulamadır)

e- Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına dahil oldukları tarihte

e- Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına dahil oldukları tarih 1 Ocak ise, e-Fatura’ya geçtiği tarihte, aksi halde e-Fatura’ya geçtiği yılı takip eden yılın başında

 

2) Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler (Bakınız büromuzun 2018-22 sayılı sirküleri)

 

  • Bu Tebliğ yayım tarihi olan 19 Ekim 2019 itibarıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren,
  • 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren,

e-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar.

 

2) Bölünme, Birleşme ve Tür Değişikliği Durumlarına e-Defter Uygulamasına Dahil Olma

 

e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu yukarıda belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

 

3) e-Defter Uygulamasına İsteğe Bağlı Geçiş

 

Bu Tebliğ ile belirlenen zorunluluk kapsamına girmeyen Bilanço Esasına tabi mükellefler ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) ile usul ve esasları belirlenen Defter Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde e-Defter uygulamasına dâhil olması mümkündür. e-Defter uygulamasına isteğe bağlı olarak dâhil olanlar, başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabileceklerdir.

 

4) Muhasebe Fişlerinin de Muhafazası Zorunlu Hale Getirilmektedir

 

Bu Tebliğle 1 sıra nolu Elektronik Defter Genel Tebliği’nin 3.bölümünde yapılan değişiklikle; Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçecek belgelerin (bundan sonra “Muhasebe Fişi” olarak anılacaktır), e-Defter kayıtları ile birlikte muhafaza edilmesi ve yetkili mercileri tarafından istenildiğinde ibraz edilmesi zorunluğu getirilmektedir.

Muhasebe fişleri kağıt ve/veya elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır.

 

5) e-Defter ve Berat Dosyalarının e-Defter Uygulamasına Yüklenmesi İşleminin Geçici Vergi Dönemleri İtibariyle Yapılabilmesine İmkan Tanınmaktadır

 

e-Defter uygulamasından yararlananlar aylık dönemler halinde oluşturacakları e-Defter ve berat dosyalarını, aşağıda belirtilen sürelerde oluşturmak, NES veya Mali Mühürle zaman damgalı imzalamak/onaylamak ve berat dosyaları e-Defter uygulamasına yüklemek suretiyle Başkanlıkça onaylı halini almak zorundadırlar:

 

1- Defter ve berat dosyalarının ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar,

2- Hesap dönemlerinin son ayına ait defter ve berat dosyaları, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar.

3- Öte yandan dileyen mükellefler, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda (hesap dönemi içinde işe başlayanlarda işe başlanılan ayda), tercihlerini e-Defter uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda bildirmeleri şartıyla, her bir geçici vergi döneminin aylarına ait e-Defter ve berat dosyalarını her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar (son dönem geçici vergi dönemine ilişkin ayların defter ve berat dosyalarının gelir vergisi mükelleflerinde gelir vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar, kurumlar vergisi mükelleflerinde ise kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar) oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve berat dosyalarını e-Defter uygulamasına yükleyerek Başkanlıkça onaylı halini alma imkânından da yararlanabilirler. Tercihlerini bu bentte belirtilen süre içinde bildirmeyen mükellefler hakkında bu fıkranın 1 ve 2 numaralı bentlerinde belirtilen tarihler esas alınır. Ayrıca yapılan tercih, tercih bildirim süresi içinde yapılan değişiklikler hariç olmak üzere, müteakip hesap dönemlerine ait tüm aylar için geçerlidir.

Buna göre e-defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

 

 

Dönem

Aylık Yüklenme Tercihinde Bulunulması Halinde

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

Ocak

Nisan ayı sonu

Ocak - Şubat - Mart

Mayıs ayı sonu

Şubat

Mayıs ayı sonu

Mart

Haziran ayı sonu

Nisan

Temmuz ayı sonu

Nisan - Mayıs - Haziran

Ağustos ayı sonu

Mayıs

Ağustos ayı sonu

Haziran

Eylül ayı sonu

Temmuz

Ekim ayı sonu

Temmuz - Ağustos - Eylül

Kasım ayı sonu

Ağustos

Kasım ayı sonu

Eylül

Aralık ayı sonu

Ekim

Ocak ayı sonu

Ekim - Kasım - Aralık

Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

Kasım

Şubat ayı sonu

Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

 

Bu düzenleme 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

 

6) e-Defter Onaylarının Özel Entegratörler veya Yazılım Uyumluluk Onayı Verilen Yazılım Firmaları ya da Meslek Mensuplarınca da Yapılabilecektir

 

e-Defter ve berat dosyalarının mükelleflerin kendilerine ait NES veya Mali Mühür ile imzalanması esas olmakla birlikte, mükellefler tarafından noterde tanzim olunan özel vekaletnamede veya Başkanlık tarafından belirlenen usullere göre oluşturulan elektronik imzalı muvafakatnamede belirtilmesi kaydıyla; Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin veya yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının ya da defter tutma hususunda 3568 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yetki verilen meslek mensuplarının Mali Mührü ya da NES’i ile zaman damgalı olarak imzalanması/onaylanması ve bunlar tarafından defter ve berat dosyalarının Başkanlık sistemlerine yüklenmesi de mümkündür.

 

Bu amaçla tanzim olunan özel vekaletnamede veya muvafakatnamede; hangi ay/yıl/hesap dönemine ait e-Defter ve beratların hangi özel entegratör veya yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmaları ya da meslek mensubu tarafından imzalanmasına yetki verildiği açık bir şekilde belirtilmeli ve mükellef tarafından söz konusu vekâletname veya muvafakatname bilgilerinin e-Defter uygulaması aracılığı ile Başkanlık sistemine yüklenmesi gerekmektedir. 

 

Tanzim olunan özel vekaletname veya muvafakatname bilgilerinin Başkanlık sistemine yüklenmesini müteakip, vekaletnamede veya muvafakatnamede belirtilen ay/yıl/hesap dönemlerine ait e-Defter ve beratların özel entegratörün, yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının ya da meslek mensubunun Mali Mührü ya da NES’i ile de imzalama ve yükleme işlemleri gerçekleştirilebilir.

 

Bu düzenleme 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

 

7) e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Özel Entegratörlerin veya GİB Bilgi İşlem Sistemlerinde Muhafaza Edilmesi Zorunlu Hale Getirilmektedir

 

e-Defter ve berat dosyalarının e-Defter uygulamasına dâhil olan mükelleflerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburidir. Üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında muhafaza işlemi, muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmamakta ve herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.

 

Öte yandan e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da GİB’in bilgi işlem sistemlerinde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu hale getirilmektedir. Ancak bu durum mükellefin asıl e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmamaktadır.

 

8) “Mücbir Sebep” Halleri Nedeniyle e-Defter veya Beratlarına Ait Kayıtlarının Bozulması, Silinmesi, Zarar Görmesi veya İşlem Görememesi Halinde Yapılması Gerekenler

 

e-Defter tutanlar, Vergi Usul Kanununda (VUK) belirtilen “Mücbir Sebep” halleri  nedeniyle e-Defter veya beratlarına ait kayıtlarının bozulması, silinmesi, zarar görmesi veya işlem görememesi ve e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza edildiği e-Defter saklama hizmeti veren özel entegratör kuruluşlardan veya Başkanlıktan ikincil örneklerinin temin edilemediği hallerde, söz konusu durumların öğrenilmesinden itibaren tevsik edici bilgi ve belgeleri ile birlikte 15 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yetkili mahkemesine başvurarak kendisine bir zayi belgesi verilmesini istemelidir. Mahkemeden zayi belgesinin temin edilmesini müteakip, zayi belgesi ile birlikte durumun GİB’e yazılı olarak bildirilmesi ve GİB tarafından istenilen bilgi ve belgelerin (talep edilecek bilgi ve belgeler e-Defter Uygulama Kılavuzunda açıklanır) ibraz edilmesi halinde, mükelleflerin zayi olan e-Defter kayıtlarının yeniden oluşturulması ve bunlara ait yeni oluşturulan e-Defter ve berat dosyalarının e-Defter uygulaması aracılığı ile GİB sistemine yeniden yüklenmesi için GİB tarafından yazılı izin verilir.

 

“Mücbir sebepler:

VUK Madde 13 – Mücbir sebepler:

1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;

2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;

3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;

4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısiyle defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması;

gibi hallerdir.”

 

9) Elektronik İmza Araçları İle Mali Mühürlerin Bozulması, Çalınması Vb.  Hallerde Yapılması Gerekenler

 

e-Defter ve beratların imzalanmasında kullanılan elektronik imza araçları ile mali mühürlerin, mükelleflerin elinde olmayan sebeplerle arızalanması, çalınması ve benzeri diğer nedenlerle elektronik defter ve beratların bu Tebliğde öngörülen sürelerde imzalama işleminin gerçekleştirilememesi halinde, mükellefler söz konusu durumu ve yeni elektronik imza aracının/mali mührün teminine yönelik başvuru işlemlerinin yapıldığını tevsik eden bilgi ve belgelerle GİB’e başvurmak zorundadır. Yeni elektronik imza aracının/mali mührün temin edilmesini müteakip en geç üç iş günü içinde imzalanan e-Defter ve/veya berat dosyalarının Başkanlık sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

 

9) Bilgi İşlem Sistemlerinin Haczedilmesi veya Bu Sistemlere Yetkili Mercilerce El Konulması Halinde Yapılması Gerekenler

 

e-Defter tutanlar, e-Defterlerini oluşturdukları ve muhafaza ettikleri bilgi işlem sistemlerinin haczedilmesi veya bu sistemlere yetkili mercilerce el konulması halinde, durumu en geç üç iş günü içerisinde GİB’e bildirmek ve kayıtlarını nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır.

 

3 sıra nolu e-Defter Tebliğine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

25.10.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 281 kez okunmuştur.