Elekronik (e-) Belgelerin Tümünün Bir Araya Toplandığı 509 Nolu VUK Tebliği Yayımlandı

Özet

 

Elektronik belgeler (e-Belgeler) ile ilgili düzenlemelerin tümünün bir araya toplandığı 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  (“Tebliğ”)19 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Tebliğle bu konuda daha önce yayınlanmış olan 397, 415, 421, 433, 462, 463, 482 nolu VUK Tebliğleri bu Tebliğin yayınlandığı 19 Ekim 2019 tarihinde, 454 nolu VUK Tebliği ise 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlükten kaldırılmaktadır.

 

Bu Tebliğde aşağıdaki e-Belgeler hakkında düzenlemeler yer almaktadır:

 • e-Fatura,
 • e-Arşiv Fatura,
 • e-İrsaliye,
 • e- Serbest Meslek Makbuzu,
 • e- Müstahsil Makbuzu,
 • e- Gider Pusulası,
 • e- Bilet,
 • e- Sigorta Komisyon Gider Belgesi,
 • e- Sigorta Poliçesi,
 • e- Döviz Alım-Satım Belgesi,
 • e-Dekont

Bir yandan e-Belgeler hakkında bugüne kadar yapılmış tüm düzenlemeler bu Tebliğde konsolide edilirken diğer yandan önemli değişiklikleri de içermesi nedeniyle Tebliğ oldukça kapsamlıdır.  Bu nedenle sirkülerimizde daha önceki tebliğlerde açıklanmış olan genel hususlardan ziyade bu Tebliğ ile e-Belgeler hakkında yapılmış önemli değişikliklere ve kullanımı zorunlu e-Belgelere ilişkin geçiş takvimine yer verilecektir.

 

2) e-Belgelere Zorunlu Geçiş Takvimi

 

Bu Tebliğde belirtilen ve aşağıda özetlenmiş olan e-Belge uygulamaları kapsamında belirlenen format ve standartlara uygun olarak düzenlenen e-Belgeler yeni bir belge türü olmayıp kâğıt ortamda düzenlenen belgelerle aynı hukuki niteliklere sahiptirler.

 

2.1.Elektronik Fatura (e-Fatura)

 

e-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

Uygulamaya Zorunlu Geçiş İçin Son Tarih

1a

2018 veya 2019 yılı Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

1 Temmuz 2020

1b

2020 yılı ve müteakip yıllar Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

İlgili hesap dönemini izleyen 7.ayın başında

1c

2018 yılı Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler (454 sıra nolu VUK Tebliği uyarınca)

1 Ocak 2020

2a

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar (petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizel) nedeniyle 2019 Yılında EPDK’dan lisans alan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

1 Temmuz 2020

2b

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar (petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizel) nedeniyle 2020 yılı ve müteakip yıllarda EPDK’dan lisans alan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

Lisans alındığı ayı izleyen 4.ayın başında

2c

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar (petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizel) nedeniyle 2018 yılının son 3 ayında EPDK’dan lisans alan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın) (454 sıra nolu VUK Tebliği uyarınca)

1 Ocak 2020

3a

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların (kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün ve tütün mamulleri) 2019 Yılında imal, inşa veya ithalini yapan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

1 Temmuz 2020

3b

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların (kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün ve tütün mamulleri) 2020 yılı ve müteakip yıllarda imal, inşa veya ithalini yapmak için faaliyete başlayacak olan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

İmal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen 4.ayın başında

3c

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların (kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün ve tütün mamulleri) 2018 yılının son 3 ayında imal, inşa veya ithalini yapmak için faaliyete başlayan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın) (454 sıra nolu VUK Tebliği uyarınca)

1 Ocak 2020

4a

2019 yılında faaliyetine devam etmekte olan aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

1 Ocak 2020

4b

2020 yılı ve müteakip yıllarda faaliyette başlayacak aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

5a

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti faaliyetine 2019 yılında devam etmekte olan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

1 Ocak 2020

5b

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal etmek üzere 2020 yılı ve müteakip yıllarda faaliyette başlayacak olan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

6

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden; Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından e-(ihracat) faturası düzenleme

1 Temmuz 2020

7a

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler

Bu satırlardaki mükellefler, zorunlu ya da isteğe bağlı olarak e-İrsaliye kapsamına girdikleri tarihte zorunlu e-Fatura uygulaması kapsamına da girmektedirler. (Bakınız 2.3.bölüm)

7b

4634 sayılı Şeker Kanununun 2/(e) maddesinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler

7c

Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.

8

8.1.2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal etmeye başlayacak Dİ yetki belgeli işletmeler

Bu satırlardaki mükellefler, zorunlu ya da isteğe bağlı olarak e-Bilet kapsamına girdikleri tarihte zorunlu e-Fatura uygulaması kapsamına da girmektedirler. (Bakınız 2.7.bölüm)

9

Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri

10

e- Gider Belgesi uygulamasından yararlanan mükellefler (Şu an itibariyle isteğe bağlı bir uygulamadır)

e- Gider Belgesi uygulamasına dahil oldukları tarihte

11

e- Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasından yararlanan mükellefler (Şu an itibariyle isteğe bağlı bir uygulamadır)

e- Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına dahil oldukları tarihte

12

e- Sigorta Poliçesi uygulamasından yararlanan mükellefler (Şu an itibariyle isteğe bağlı bir uygulamadır)

e- Poliçe uygulamasına dahil oldukları tarihte

13

e- Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasından yararlanan mükellefler (Şu an itibariyle isteğe bağlı bir uygulamadır)

e- Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına dahil oldukları tarihte

2.2.Elektronik Arşiv Fatura (e-Arşiv Fatura)

 

e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

Uygulamaya Zorunlu Geçiş İçin Son Tarih

1

19 Ekim 2019 tarihi itibariyle halihazırda zorunlu ya da isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına dahil olmuş mükellefler

1 Ocak 2020

2

19 Ekim 2019 tarihinden sonraki bir tarihte zorunlu ya da isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına dahil olacak mükellefler

e-Fatura uygulamasına dahil oldukları 2.2. bölümde yer almakta olan tarihlerde

3a

2019 yılında faaliyetine devam etmekte olan aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler

1 Ocak 2020

3b

2020 yılı ve müteakip yıllarda faaliyette başlayacak aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler

İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

4

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenen vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi aşması halinde (Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar tutar yönünden topluca birlikte değerlendirilecektir)

Söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur

 

2.3.Elektronik İrsaliye (e-İrsaliye)

 

e-İrsaliye Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

Uygulamaya Zorunlu Geçiş İçin Son Tarih

(2019 Yılında Faaliyette Olanlar)

2020 Yılı ve Müteakip Yıllarda Faaliyete Geçecek Olanlar

1

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki malların (petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizel) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alan mükellefler (bayilik lisansı dahil)

1 Temmuz 2020

Söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen 4. ayın başından itibaren

2

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların (kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün ve tütün mamulleri) malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler

1 Temmuz 2020

3

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler

1 Temmuz 2020

4

4634 sayılı Şeker Kanununun 2/(e) maddesinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler

1 Temmuz 2020

6

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler.

7

Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.

8

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

1 Ocak 2020

9

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

1 Temmuz 2020

e-Fatura uygulamasına zorunlu geçiş tarihinde

 

2.4.Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e- Serbest Meslek Makbuzu)

 

e- Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

Uygulamaya Zorunlu Geçiş İçin Son Tarih

1

1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olan serbest meslek erbapları

1 Haziran 2020

2

1 Şubat 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olan serbest meslek erbapları

İşe başladıkları ayı izleyen 3.ayın sonuna kadar

 

2.5.Elektronik Müstahsil Makbuzu (e- Müstahsil Makbuzu)

 

e- Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

Uygulamaya Zorunlu Geçiş İçin Son Tarih

1a

2019 yılında e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar

1 Temmuz 2020

1b

2020 ve müteakip yıllarda e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar

e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde

2a

2019 yılında 5957 sayılı Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

1 Ocak 2020

2b

2020 ve müteakip yıllarda 5957 sayılı Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal etmeye başlayacak mükellefler

e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde

 

2.6.Elektronik Gider Pusulası (e- Gider Pusulası)

 

e- Gider Pusulası şu an itibariyle zorunlu bir uygulama değildir. İsteğe bağlı bir uygulama olup dileyen mükellefler başvuru yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabileceklerdir.

 

Bu Tebliğle; bazı mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Gider Pusulası uygulamasına geçme zorunluluğu getirme konusunda GİB yetkili kılınmıştır.

 

2.7.Elektronik Bilet (e- Bilet)

 

e- Bilet’in kapsamını; kara, deniz ve hava yolu yolcu biletleri ile sinema, tiyatro, spor müsabakası vb. etkinliklere ait biletler ile yolcu listeleri oluşturmaktadır.

 

Bu Uygulamaya Geçme Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

Bu Uygulamaya Zorunlu Geçiş İçin Son Tarih

1a

2019 yılında 8.1.2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden Dİ yetki belgeli işletmeler

1 Ocak 2021

1b

2020 ve müteakip yıllarda 8.1.2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal etmeye başlayacak Dİ yetki belgeli işletmeler

Faaliyete başladığı ayı izleyen 4.ayın başından itibaren

2a

Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri

1 Temmuz 2020

2b

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri

Faaliyete başladığı ayı izleyen 4.ayın başından itibaren

 

2.8.Elektronik Sigorta Komisyon Gider Belgesi (e- Sigorta Komisyon Gider Belgesi)

 

Sigorta Komisyon Gider Belgesi, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin sigorta ve emeklilik aracılarına ödedikleri komisyonlar için sigorta ve emeklilik aracıları adına düzenledikleri ve sigorta ve emeklilik aracıları tarafından düzenlenen fatura yerine geçen bir belgedir.

 

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler başvuru yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabileceklerdir.

 

Bu Tebliğle; sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına geçmesi zorunluluğu getirme konusunda GİB yetkili kılınmıştır.

 

2.9.Elektronik Sigorta Poliçesi (e- Sigorta Poliçesi)

 

e-Sigorta Poliçesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabileceklerdir.

 

Bu Tebliğle; en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik aracılarının e-Sigorta Poliçesi uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye GİB yetkili kılınmıştır.

 

2.10.Elektronik Döviz Alım-Satım Belgesi (e- Döviz Alım-Satım Belgesi)

 

e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabileceklerdir.

 

Bu Tebliğle; GİB en az 3 aylık süre belirleyerek, yetkili müesseselere e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye yetkili kılınmıştır.

 

2.11.Elektronik Dekont (e- Dekont)

 

Dekont bankalar tarafından düzenlenen belgedir.

 

e-Dekont uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, bankalar istemeleri halinde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.

 

GİB en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, bankaların e-Dekont uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

 

3) e-Belgelere İlişkin Önemli Hususlar

 

3.1.Uygulamalardan Yararlanma Yöntemleri

 

Mükellefler, yukarıda belirtilen e-Belgeleri 3 farklı yöntemle düzenleyebilecek ve muhataplarına iletebileceklerdir:

 

1- GİB Portal Yöntemi: GİB tarafından oluşturulan ve hizmete sunulan e-Belge portalleri aracılığıyla e-belgelerin düzenlenmesi ve iletilmesi imkanı bulunmaktadır.

GİB tarafından e-Belge Portalleri üzerinde tanımlanmamış ve uygulama konulmamış e-Belgelerin GİB Portal yöntemi ile düzenlenmesi ve muhataplarına iletilmesi mümkün olmayacaktır.

 

2- Özel Entegratör Yöntemi: GİB’den izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-belgelerin düzenlenmesi ve iletilmesi imkanı bulunmaktadır.

 

3- Doğrudan Entegrasyon Yöntemi: Kendi bilgi işlem sistemlerinin GİB bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre edilmesi yoluyla e-belgelerin düzenlenmesi ve iletilmesi imkanı bulunmaktadır.

 

3.2.e-Arşiv Faturanın Perakende Satış Fişi veya ÖKC Fişi Olarak Kabul Edilmesi

 

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 6.maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler tarafından, vergi dahil toplam satış tutan 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e- Arşiv Faturanın, “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi halinde, düzenlenen bu belge perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir.

 

3.3.e-Faturanın Düzenlenmesinde Kanuni Hükümlere Uyulması

 

Mükellefler e-Fatura düzenlerken, süreler başta olmak üzere Kanun ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır.

 

3.4.e-İrsaliyenin Düzenlenme ve İletim Zamanı

 

e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi (alıcısının henüz belli olmadığı ve malın fiili sevki sırasında “muhtelif müşteriler” adına düzenlenmesi ve malın asıl muhatabına teslimi sırasında e-İrsaliyenin düzenlenmesi hali hariç olmak üzere) ve Başkanlık sistemlerine başarılı olarak iletilmesi malın fiili sevki için yeterlidir.

 

Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunludur.

 

Sevki yapılacak mala ilişkin olarak e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce faturanın düzenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde düzenlenmiş faturanın tarih ve belge numarasına da yer verilmesi zorunludur.

 

e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayanlara da sevk irsaliyesini, e-İrsaliye olarak düzenleyecek olup, alıcılarının talebine göre elektronik veya kağıt ortamda teslim edebileceklerdir.

 

3.5.e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller

 

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da VUK’nun 227’nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde mükelleflere VUK’nun 353 maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

Ancak e-belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin aşağıdaki gibi durumlarda kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

 

a) Başkanlığın ve e-Belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım,

b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla),

c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini süresince),

ç) Bakanlık veya Başkanlık tarafından e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuz ve duyurularda, belgelerin e-Belge yerine kâğıt olarak düzenlenmesine izin verilmesi,

Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, e-Belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi yukarıda sayılan nedenler kapsamında değerlendirilmez.

 

Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin, VUK’nun13. maddesinde yazılı mücbir sebepler nedeniyle elektronik olarak düzenlenememesi halinde, VUK’nun 373. maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilmez.

 

Bu Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7’nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7’nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilecektir.

 

Bu Tebliğde belirtilen e-Belgeleri düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin, sistemlerinde arıza veya kesinti meydana gelmesi veya diğer mücbir sebep durumlarında düzenlenmek üzere yeterli miktarda matbu belgeleri bulundurmaları zorunludur. Bu şekilde belge düzenlemek istisnai bir uygulama olup, belge düzenlemeye başlamadan önce Başkanlığa konu hakkında tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak bilgi verilmesi ve bu durumun süreklilik arz etmemesi gerekmektedir.

 

509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

24.10.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 393 kez okunmuştur.