7338 Sayılı Kanundaki Gelir Vergisi Kanununa İlişkin Düzenlemeler

Özet

26 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi kanunlarında önemli bazı değişiklikler yapılmıştır.

7338 sayılı Kanunla ile birçok vergi kanununu ilgilendiren düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Tüm düzenlemeleri tek bir sirkülerde özetlemenin okuyucular açısından sıkıcı olacağını düşündüğümüzden bu sirkülerimizde sadece Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) ilişkin aşağıdaki önemli düzenlemeler özetlenecektir.

a. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi,

b. Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilmelerine ilişkin düzenlemeler yapılması,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden müstesna tutulması,

d. Dördüncü geçici vergilendirme döneminin kaldırılması,

e. Vergiye uyumlu mükellef indirimine ilişkin şartlarda mükellefler lehine düzenleme yapılması

1. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna edilmektedir

Kazanç tespitinde Basit Usul; görece düşük kazanç elde eden mükellefleri kapsamaktadır. GVK’nin 47 ve 48’inci maddelerde yazılı şartları [Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak, yıllık alım-satım tutarlarının belli bir tutarı aşmaması (örneğin Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlarda 2021 yılı için 150-240 Bin TL)] topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunmaktadır.

Kanunla GVK’ya eklenen mükerrer 20/A maddesiyle; Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna edilmektedir. Bu istisna 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlardan itibaren yürürlüğe girecektir.

2. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilmektedir

Kanunla GVK’ya eklenen mükerrer 20/B maddesiyle, yıllık kazançları ilgili yılın gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla;

a. İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar,

b. Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar,

gelir vergisinden istisna edilmektedir.

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Faaliyete ilişkin tüm gelirlerini banka kanalıyla tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamayacaklardır.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94’üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmayacaktır.

Mükelleflerin başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması bu istisnadan faydalanmalarına engel olmayacaktır.

Bu istisna 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlardan itibaren yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz 2021 yılı kazançları için bu istisna uygulanmayacaktır.

3. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir gelir vergisinden istisna edilmektedir

Kanunla GVK’ya eklenen mükerrer 20/C maddesiyle; Kamu kurum ve kuruluşları tarafından çiftçilere yapılacak olan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmektedir.

Bu istisna 26/10/2021 tarihinden itibaren yapılacak olan destekleme ödemeleri için geçerli olacaktır.

Bu kapsamda çiftçilere yapılacak olan tarımsal destekleme ödemelerinden gelir vergisi stopajı yapılmasını öngören 94/11-(d) maddesi de yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca GVK’ya eklenen geçici 92’inci maddesi uyarınca; 26/10/2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte çiftçilere iade edilecektir.

4. Dördüncü geçici vergi beyanı kaldırılmaktadır

Kanunla GVK’nun mükerrer 120’nci maddesinde yapılan değişiklik ile dördüncü geçici vergi beyanı kaldırılmaktadır. Buna göre hesap döneminin ilk dokuz ayı için eskiden olduğu gibi geçici vergi beyanında bulunulacaktır. Dördüncü geçici vergi beyanında bulunulmadan takip eden ayın Mart/Nisan aylarında doğrudan gelir/kurumlar vergisi beyannamesi verilecektir.

Bu düzenleme 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe gireceğinden içinde bulunduğumuz 2021 yılı için yine dördüncü geçici vergi beyanında bulunulacaktır.

5. Vergiye uyumlu mükellef indirimine ilişkin şartlardan birisinde mükellefler lehine düzenleme yapılmaktadır

Kanunla GVK’nun mükerrer 121’nci maddesinin 2’inci bendinde değişiklik yapılmaktadır.

Mevcut düzenlemeye göre, vergiye uyumlu mükellef indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda mükellef hakkında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunması halinde, bu tarhiyatlar kesinleşmemiş (yargı, uzlaşma vb. süreçler tamamlanmış) olsa dahi indirimden yararlanılamamakta idi.

Yapılan değişiklik ile;

a. Mükellef hakkında beyana tabi vergi türleri itibarıyla yapılan tarhiyatlar beyanname tarihi itibariyle kesinleşmemiş ise, ya da

b. Tarhiyatlar kesinleşmiş olsa dahi indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl için geçerli olan, indirim tutarı sınırının %1’ini aşmaması durumunda, (örneğin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için 1,5 Milyon TL olan haddin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannameler için 2 Milyon TL olması halinde 20 Bin TL’ye olan tarhiyatlar için)

mükellefler indirimden yararlanabileceklerdir.

Bu düzenleme 1/1/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girecektir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

04-11-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 142 kez okunmuştur.