7162 Sayılı Kanunla Yapılan Vergi Düzenlemeleri

Özet

 

30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan aşağıdaki başlıklarda düzenlemeler yapılmış olup, bunlar aşağıda özetlenmiştir.

 

 • 2019 yılında uygulanacak asgari ücret destek miktarı belirlenmektedir (md.10)
 • İşsizlik kapsamında verilen tazminatlardan hangilerinin istisna kapsamına girdiği hususuna açıklık getirilmektedir (md.2)
 • Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi oranı indiriminden yararlanma koşullarından birisi olan tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmesinde mükellefler lehine düzenleme yapılmaktadır (md.3)
 • İkale sözleşmelerine ilişkin yapılan ödemelerden kesilen bazı tutarların iade edileceği yönünde düzenleme yapılmaktadır (md.4)
 • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlara da kurumlar vergisi istisnası uygulanacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır (md.11)
 • Evde imal edilen bazı ürünlerin internet üzerinden satılması da esnaf muafiyeti kapsamına alınmaktadır (md.1)
 • Ülkemizde düzenlenecek bazı spor organizasyonlarına ilişkin olarak KDV istisnası ve Kurumlar Vergisi muafiyeti getirilmektedir (md.6, 12)
 • Sinema filmi gösterimi yapan işletmelerin ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olmaksızın e-bilet uygulamasına geçmelerine olanak sağlanmaktadır (md.5)

1) 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Miktarı Belirlenmiştir

 

a) Destekten yararlanma koşulları ve miktarının hesaplanması

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 78.madde ile 2016, 2017 yıllarıyla 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde uygulanmış olan asgari ücret desteğinin 2019 yılının tamamında da devam ettirilmesi sağlanmaktadır.

Buna göre, 5510 sayılı Kanun’un (4/a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 (aylık 3.060) TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için prime esas günlük kazanç tutarının 203 (aylık 6.090) TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

c) 2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2018 yılı Ocak ila Kasım aylarını kapsayan dönem için ortalama sigortalı sayısı; 
 

 • 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL’nin,
 • 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL’nin,

ile çarpımı sonucu bulunacak tutar bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

Örneğin, 2018 yılı Ocak ila Kasım aylarını kapsayan dönem için ortalama sigortalı sayısı 500 kişinin altında olan bir işvereninin, 2018 yılı Ocak ayında, prime esas günlük kazanç tutarı 102 (yani aylık kazancı 3.060) TL altında olan çalışanlarının prime esas gün sayısı 400 gün ise, 2019 yılı Ocak ayında yararlanabileceği azami destek tutarı (400 gün*5 TL=) 2.000 TL olacaktır.

a) Destekten yararlanılamayacak durumlar

Kanunda, aşağıdaki durumlarda bu destekten yararlanılamayacağı düzenlenmiştir.  :
 

 • Destekten yararlanılacak ayda, 2018 yılı Ocak/Kasım döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile (4/a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması,
 • İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermemeleri,
 • Sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmemesi,
 • Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,
 • Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması (6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.) 

 

2) İşsizlik Kapsamında Verilen Tazminatlardan Hangilerinin İstisna Kapsamına Girdiği Hususuna Açıklık Getirilmektedir

 

Gelir Vergisi Kanunumuzun, tazminat ve yardımlarda istisnaları düzenleyen 25. maddesinin (1) numaralı aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir.

 

YENİ DÜZENLEME

ESKİ DÜZENLEME

1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ödenen işe başlatmama tazminatı;

1. Ölüm, engellilik, hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımlar;

 

Yapılan değişiklikle, gelir vergisinden istisna olarak ödenebilecek olan işsizlik ödeneği ve işe başlatmama tazminatlarının kanuni dayanakları madde metnine eklenmektedir. Buna göre işverenler tarafından sadece; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ödenen işe başlatmama tazminatı gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilecektir.

 

Düzenleme, işverenler tarafından sözü geçen 4447 ve 4857 sayılı kanunlar kapsamında olmaksızın işsizlik veya işe başlatmama vb. adlar altında çeşitli ödemeler yapılarak, bu ödemelerin de anılan istisna kapsamında olduğu yönünde yaratılmış olan ihtilafları önlemek için yapılmıştır. Buna göre 30 Ocak 2019 gününden itibaren, işten çıkarılan hizmet erbabına ödenen işsizlik tazminatlarından sadece 4447 sayılı Kanun uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ile 4857 sayılı Kanuna göre ödenen işe başlatmama tazminatı gelir vergisinden istisna olacaktır. Bunlar dışındaki ödenek ve tazminatlar ise gelir vergisine tabi olacaktır.

 

3) İkale Sözleşmelerine İlişkin Yapılan Ödemelerden Kesilen Bazı Tutarların İade Edileceği Yönünde Düzenleme Yapılmaktadır

 

7103 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’nun; 61.maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen bentle, hizmet erbabına iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak karşılıklı sonlandırma veya ikale sözleşmesi kapsamında yapılan iş kaybı, iş sonu, karşılıklı sonlandırma tazminatı gibi ödemeler ücret sayılmak suretiyle stopaj gelir vergisi kapsamına alınmıştır. Öte yandan Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin (7) numaralı bendine eklenen alt bent hükmüyle de bu ödemelerin kıdem tazminatı tutarına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

 

Sözü geçen bu düzenleme 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak yürürlük öncesi dönemlerde ödenen vergilerin iadesine yönelik davaların idare aleyhine sonuçlanması üzerine 7162 sayılı Kanunla GVK’ya eklenen geçici 89.maddeyle, 27.03.2018 tarihinden önce ödenen tazminatlar üzerinden stopaj yoluyla ödenen gelir vergisinin red ve iadesi öngörülmüştür.

 

Geçici 89.madde düzenlemesi aynen şöyledir:

 

GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.

 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

 

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

4) Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndiriminden Yararlanma Koşullarından Birisi Olan Tahakkuk Eden Vergilerin Vadesinde Ödenmesinde Mükellefler Lehine Düzenleme Yapılmaktadır

 

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, vergiye uyumlu mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilmektedir.

 

Söz konusu indirimden yararlanabilmenin koşullarından birisi de indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması gerekmektedir. Ancak her bir beyanname itibarıyla 10 TL’ye kadar olan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmamaktadır. İşte yapılan değişiklikle eksik ödemelere ilişkin belirlenen her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirası sınırı 250 Türk lirasına çıkarılmaktadır.

 

Ayrıca, maddede vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden on beşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla bu şart ihlal edilmiş sayılmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Buna göre örneğin, ihraç kayıtlı teslimlerde teslimin yapıldığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ihracatın gerçekleşmemesi halinde tecil edilen KDV/ÖTV’nin vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. İşte bu durumda tecil edilmiş olan KDV/ÖTV’nin tecil süresinin sonunu takip eden on beşinci günün bitimine kadar ödenmesi halinde, Kanunla getirilmiş olan diğer şartlarında sağlanması halinde vergi indiriminden yararlanılabilecektir.

 

5) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlara da kurumlar vergisi istisnası uygulanacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır

 

Kurumlar Vergisi Kanununun “Sınai mülkiyet haklarında istisna” başlıklı 5/B maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşların da kurumlar vergisi istisnasından yararlanabileceği hususu açıklığa kavuşturulmuştur.

 

Değişiklik öncesi düzenlemeye göre istisnadan yararlanabilmek için, diğer koşulların yanında, mülga 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında patent veya faydalı model belgesi alınması gerekmektedir. Bu düzenleme esasen 551 sayılı KHK’nin yürürlükten kaldırılması ve onun yerine 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun kaim olması nedeniyle, düzenlemedeki ibare eksikliğinin giderilmesine yönelik olarak değerlendirilmelidir. Sınai mülkiyet haklarında istisnasının kapsamında bir genişleme yapılması ya da yeni bir istisna getirilmesi söz konusu değildir.

 

6) Evde İmal Edilen Bazı Ürünlerin İnternet Üzerinden Satılması Esnaf Muafiyeti Kapsamına Alınmaktadır

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun Vergiden muaf esnaf başlıklı 9. maddesinin (6) numaralı bendinde yapılan değişiklikle; evde imal ettikleri bazı ürünleri (havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı), yıllık asgari ücretin brüt tutarını (2019 yılı için 30.800 TL)  aşmayacak şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların da esnaf muafiyetinden yararlanmaları sağlanmaktadır.

 

GVK’nın 9. maddesinin (6) numaralı bendinin değişiklik sonrası şekli aşağıdaki gibi olup, 7162 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler kırmızı renkte gösterilmiştir.

 

6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.(

 

Bu düzenleme, 30 Ocak 2019 yürürlüğe girmektedir.

 

7) Ülkemizde Düzenlenecek Bazı Spor Organizasyonlarına İlişkin Olarak KDV İstisnası Ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti Getirilmektedir

 

KDV Kanununa eklenen geçici 40.maddeyle, ülkemizde oynanacak olan 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına yönelik olarak UEFA ile işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklere, ülkemizde oynanacak olan 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakaları dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV'den istisna edilmektedir.

 

Bu istisna Tam İstisna mahiyetinde olup, indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler 32. madde hükümleri uyarınca mükelleflere nakden veya mahsuben iade edilecektir.

 

Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 11. madde ile; 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla yukarıda belirtilen birlik, kulüp ve kurumlara, gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti getirilmiştir. Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsamaktadır.

 

Bu hüküm 30 Ocak 2019 yürürlüğe girmiştir.

 

8) Sinema Filmi Gösterimi Yapan İşletmelerin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu Olmaksızın E-Bilet Uygulamasına Geçmelerine Olanak Sağlanmaktadır

 

Belediye Gelirleri Kanununun Nispet ve Miktar başlıklı 21.maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, yerli ve yabancı sinema film gösterimi yapan işletmelerin ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olmaksızın e-bilet uygulamasına geçmelerine olanak sağlanmaktadır.

 

Söz konusu düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, biletle girilen yerlere ilişkin eğlence vergisinin hesaplanması ve ödenmesine dair işlemlerin ödeme kaydedici cihaz kullanılarak yapılmasına ait usul ve esasları belirleme konusunda yetkili kılınmaktadır.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

1.2.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 472 kez okunmuştur.