7338 Sayılı Kanundaki Diğer Vergi Düzenlemeleri

Özet

26 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi kanunlarında önemli bazı değişiklikler yapılmıştır.

7338 sayılı Kanunla ile birçok vergi kanununu ilgilendiren düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Bundan önceki  2021-53 nolu ve 2021-54 nolu sirkülerlerimizde Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ile Vergi Usul Kanunu’na (VUK) ilişkin önemli düzenlemeler özetlenmiştir. Bu sirkülerimizde ise diğer vergi kanunlarına ilişkin aşağıdaki önemli düzenlemeler özetlenecektir.

a. Nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için indirim oranı %75 olarak uygulanacaktır,

b. Yatırıma Katkı Tutarının bir kısmı tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecektir,

c. Konaklama Vergisi’nin yürürlüğe giriş tarihi 1.1.2023 tarihine ertelenmektedir

1. Kurumlar Vergisi Kanuna İlişkin Düzenlemeler

1.1. Nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için indirim oranı %75 olarak uygulanacaktır

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki düzenleme uyarınca; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş/çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden; TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si şeklinde hesaplanan tutarda “Nakdi Sermaye İndirimi” uygulanmaktadır.

Bu Kanunla, 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek nakdi sermaye artışlarında, artışların yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oranın %75 olarak uygulanacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Buna göre;

a. Nakdi sermaye artışlarının yurtiçindeki mevcut nakitle ödenen (karşılanan) kısmı için indirim oranı %50,

b. 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek nakdi sermaye artışlarında, artışın yurt dışından getirilen nakitle ödenen (karşılanan) kısmı için indirim oranı %75,

uygulanacaktır.

1.2. Yatırıma Katkı Tutarının bir kısmı tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecektir

KVK’nun “İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı 32/A maddesinde yapılan düzenlemeyle; Yatırıma Katkı Tutarının bir kısmı tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecektir. Buna;

a. Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının (YKO) uygulanmasıyla belirlenen tutarın %10’luk kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecektir.

b. Terkin talebinde bulunulabilecek tutar, hak edilen yatırıma katkı tutarından indirimli kurumlar vergisi yoluyla kullanılan yatırıma katkı tutarının düşülmesinden sonra bulunan tutarın yarısından fazla olamayacaktır.

c. Diğer vergi borçlarının terkini suretiyle kullanılan tutarın bir katına isabet eden yatırıma katkı tutarından vazgeçildiği kabul edilecektir. Diğer vergilerden terkini talep edilen tutar ile vazgeçilen yatırıma katkı tutarları dolayısıyla vergi matrahına indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanamayacaktır.

d. Diğer vergi borçlarından terkin edilebilecek toplam tutar, ilgili yatırım teşvik belgesi kapsamında fiilen yapılan yatırım harcamalarına, yatırıma katkı oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın %10’undan fazla olamayacaktır.

e. Bu düzenleme 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarına uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Çok basit bir örnek ile konuyu şu şekilde somutlaştırmak mümkündür: mükellefin sahip olduğu Yatırım Teşvik Belgesi’nde (YTB) kayıtlı Yatırıma Katkı Oranı %25’dir. Bu YTB kapsamında 2022 yılında Çanakkale’de 10 Milyon TL tutarında fiili yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Buna göre mükellefin en fazla (10 Milyon TL * %25 * %10=) 250.000 TL Yatırıma Katkı Tutarını ÖTV ve KDV hariç olmak üzere vergi borçlarının ödemesinde (terkininde) kullanabilecektir. Bu tutarın bir katına isabet eden kadar Yatırıma Katkı Tutarı için vergi matrahına indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanması hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

2. Konaklama Vergisi’nin Yürürlüğe Giriş Tarihi 1.1.2023 Tarihine Ertelenmektedir

Hatırlanacağı üzere, 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6802 sayılı Kanuna eklenen düzenleme ile “Konaklama Vergisi” ihdas edilmiş ve bu verginin 1.1.2020 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüş bulunmaktaydı.

Bu Kanun ile 7194 sayılı Kanunun yürürlük maddesinde yapılan değişiklik ile Konaklama Vergisi’nin yürürlüğe giriş tarihi 1.1.2023 tarihine ertelenmektedir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

23-11-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 78 kez okunmuştur.