Stopaj ve Geçici Verginin Mahsuben ya da Nakden İadesine İlişkin Değişiklikler

Özet

Tevkif yoluyla kesilen gelir/kurumlar (stopaj) vergileri, geçici vergi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan mahsup ve iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamalar 2004 tarihli 252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yer almaktadır.

Enflasyon sonucunda sözü geçen Tebliğ’de 2004 yılında belirlenmiş tutarların son derece aşınmış olması nedeniyle tutarlarda güncelleme gereği ile teknolojik gelişmelerin mahsup/iade işlemlerinde getirdiği yöntem değişikliklerinin (internet vergi dairesi vb.) Tebliğe yansıtılması zaruri hale gelmiş bulunmaktaydı. Bu amaçla 6 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik Tebliği ile 252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu vesileyle 252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler ve Tebliğin önemli düzenlemeleri, hatırlatma amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

1) Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin İadesi

1.1.Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin İadeye Konu Tutarlarıyla İlgili Değişiklikler

a) Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarlarla ilgili tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Bu tutarlar 2022 yılından itibaren her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.

İadenin Yerine Getirilme Şekli

Yeni Tutar (TL)

Eski Tutar (TL)

a

Vergi inceleme raporu, teminat ve YMM raporu aranmaksızın mükellefe nakden iade edilecek tutarın üst sınırı

50.000

10.000

b

Mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca nakden iade edilecek tutarın üst sınırı

500.000

100.000

c

Her hal ve takdirde Vergi İnceleme Raporu ile mükellefe nakden iade edilecek tutarlar (teminat mektubuyla alınan iadelerde, mektup inceleme raporu ile çözülecektir)

Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerindeki tutarları aşan iadeler

b) Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilmektedir.

Örneğin 2021 yılına ilişkin 2022/Nisan ayında verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde, bankalar tarafından stopaj yoluyla vergilendirilmiş ve beyanname üzerindeki mahsuplar sonunda mevduat faiz gelirleri kaynaklı 200.000 TL tutarında mükellefe iade edilmesi gereken tutar oluşması halinde;

1. Mükellef 200.000 TL tutarındaki iade alacağını diğer vergi borçlarına (KDV, Muhtasar, Damga Vergisi vb.) mahsubu suretiyle (yani mahsuben) iadesini talep eder ise, bu talebi sonraki bölümde açıklayacağımız bazı belgeleri de ibraz etmesi koşuluyla tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilecektir.

2. Mükellef 200.000 TL tutarındaki alacağının nakden iade talebini ister ise;

a. Mükellefin süresinde (öteden beri işe devam eden mükelleflerde ilgili yılın Ocak ayında, yıl içerisinde faaliyete başlayan mükelleflerin bir ay içerisinde) düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi var ise, nakden iade tutarı 500.000 TL’yi geçmediğinden yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu ile mükellefe iade edilecektir.

b) Mükellefin süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi yok ise, nakden iade tutarı 50.000 TL’yi geçtiğinden Vergi İnceleme Raporu ile mükellefe iade edilebilecektir.

1.2. İade Talep Dilekçeleri ve Eklenecek Belgeler

Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade taleplerinin (1A) iade talep dilekçesi ile yapılması gerekmektedir.

Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000 Türk Lirasını geçmemesi halinde iade talebi, iade talep dilekçesi (1A) ile birlikte bu dilekçeye aşağıdaki belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi kaydıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir.

- Ücret geliri elde edenler için işveren tarafından vergi kesintisinin yapıldığını gösteren yazının onaylı örneğinin,

- Gayrimenkul sermaye iradı elde edenler için kira kontratının onaylı örneğinin,

- Menkul sermaye iradı elde edenler için vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin onaylı örneğinin,

- Serbest meslek kazancı elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren belgenin onaylı örneğinin,

- Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari veya zirai kazanç elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumluları tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belgenin ilgili kurumca onaylanan bir örneğinin.

Bu kapsamda yapılacak nakden iade işlemlerinde tevkifat yapılan kişinin adı soyadı, vergi kimlik numarası (T.C. kimlik numarası), ödemenin gayri safi tutarı ve yapılan tevkifatın tutarına ilişkin bilgiler ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin ödenip ödenmediği hususunun vergi daireleri tarafından GİBİNTRANET/Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekranından tespit edilebilmesi durumunda, bu bilgilere ilişkin belgeler mükelleflerden ayrıca kağıt ortamında aranılmayacaktır. Ancak, nakden iadeye ilişkin bilgilerin YBS ekranından tespit edilememesi durumunda belirtilen belgelerin dilekçe ekinde istenilmesine devam edilecektir.

2) Geçici Vergilerin İadesi

Ödenen geçici vergi tutarının yıllık beyannamede tahakkuk eden gelir/kurumlar vergisinden mahsup sonucunda iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilir. Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar VUK Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1B)’nin verilmesi gerekmektedir.

Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmayıp, geçici verginin ödenmiş olması yeterlidir. Geçici vergiye ilişkin iade taleplerinde teminat ve inceleme raporu aranmamaktadır.

3) Gelir ve Kurumlar Vergisi ile İlgili Vergi Hatalarından Kaynaklanan İade İşlemleri

Fazla veya yersiz olarak vergi tahakkuk ettirilmesine neden olan vergi hatasının düzeltilmesi halinde, vergi hatası nedeniyle fazla olarak tahakkuk ettirilmiş verginin ödenmiş olması şartıyla, verginin mükellefe iadesi gerekmektedir.

Vergi borçlarına mahsup talebi halinde bu talebin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1C) ile vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

06-10-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 441 kez okunmuştur.