e-Arşiv Fatura ve e-SMM Belgeleri İçin Sistem Üzerinden İptal ve İtiraz Bildirimi Taleplerini Oluşturmak Mümkün Hale Getirilmiştir

Özet

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 3 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu ile; e- Arşiv Uygulamalarında (e-Arşiv Fatura, e-SMM) düzenlenen belgeler için düzenleyicisi ve belgenin alıcıları tarafından kullanılması suretiyle, belgelerin elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin usul, esas ve süreler hakkında açıklamalar yapılmıştır.

1) Kılavuzun Amacı

Bilindiği üzere 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca, düzenlenen e-Belgelere 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca 396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca; Temmuz 2021 döneminden itibaren verilmesi gereken Ba / Bs Formlarına e-Belgeler dahil edilmeyecektir. Bu düzenleme KDVİRA, ÖTVİRA ve GEKSİS gibi süreçlerinde etkin bir şekilde yararlanılmakta olan Ba/Bs formlarının e-Belgeler yönünden analizinin e-Belge veri tabanları üzerinden yapılması sonucunu doğurmuştur. Bu kapsamda yapılan analizlerin daha sağlıklı ve etkin yapılabilmesi için gerek sistem içinden yapılan iptallerin gerekse de TTK’ya göre yapılan itiraz işlemlerinin izlenebilir olması önem kazanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, e- Arşiv Uygulamalarında (e-Arşiv Fatura, e-SMM) düzenlenen belgeler için düzenleyicisi ve belgenin muhatabı vergi mükellefiyeti bulunan alıcıları (alıcı VKN veya TCKN bilgisinin belge üzerinde yer alması durumunda) tarafından kullanılması suretiyle, düzenlenmiş belgelerin elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin süreçlerin nasıl gerçekleştirileceği hakkında mükellefleri bilgilendirmek amacıyla bu Kılavuz hazırlanmıştır.

2) Genel Olarak e-Belgelere İtiraz Usulleri

Bilindiği üzere e-Belgelere Türk Ticaret Kanunu’nun 18’inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında belirtilen harici itiraz yolları ile de (noter aracılığı, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) itiraz edilebilmektedir.

GİB, geliştirmiş olduğu ve Kılavuzda ayrıntılı olarak açıkladığı sistem ile e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) kapsamında düzenlenen e-Belgelerin iptal ve itiraz işlemlerinin, sistem üzerinden muhatabına iletilebilme olanağı getirmiştir.

Buna göre, e-Belge uygulamalarına taraf olanların birbirlerine düzenlemiş oldukları e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgeleri için sistem üzerinden iptal işlemi gerçekleştirmeleri mümkün bulunduğu gibi harici itiraz yollarının da kullanılması mümkündür. Ancak harici itiraz yollarının da kullanılması durumunda itiraz işlemlerinin sistem üzerinden bildirilerek alıcı/satıcının onayına sunulması gerekmektedir.

3) e-Belge (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu) İptal Talebi Oluşturmak

TTK’nin Kanunun 21 inci maddesinin (2) numaralı maddesinde “Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır” hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle itirazın 8 günlük süre içerisinde yapılması gerekmektedir.

e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgelerinin iptal işlemlerinde 8 günlük sürenin tespiti e-belgenin alıcıya iletilme tarihinden itibaren başlar. İptal işlemi her durumda 8 günlük süre içinde yapılmalıdır.

Alıcı ve satıcı tarafından başlatılacak iptal işlemi ve iptal işleminin onaylama/reddetme için;

a. GİB portal yöntemini kullanan e-Arşiv Fatura ve e-SMM kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzaları ile GİB Portal Uygulamasına giriş yaparak,

b. Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler ile kayıtlı e-Belge kullanıcısı olmayan (sadece 5000/30000 TL üzeri belgeleri GİB portaldan düzenleyen) mükellefler ise İnteraktif V.D kullanıcı kodu ve şifreleri ile 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalına giriş yaparak,

Kılavuzda belirtilen ve görseller ile ayrıntılı şekilde açıklanan aşağıdaki iptal işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

1. Kendisine Düzenlenen e-Belgeler İçin İptal Talebi Oluşturmak

2. Kendisi Tarafından Düzenlenmiş e-Belgeler İçin Gelen İptal Talebini Onaylama / Reddetmesi

3. Adıma Düzenlenen e-Belgeler İçin Gelen İptal Talebini Onaylama / Reddetme

4) e-Belge (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu) İtiraz Bildirim Talebi Oluşturmak

Harici itiraz yolları ile (noter aracılığı, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) yapılan itirazların bildirim talebini hem satıcı hem de alıcı başlatabilir.

Alıcı ve satıcı tarafından başlatılacak İtiraz Bildirim Talebi ve itiraz talebinin onaylama/reddetme için;

a. GİB portal yöntemini kullanan e-Arşiv Fatura ve e-SMM kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzaları ile GİB Portal Uygulamasına giriş yaparak,

b. Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler ile kayıtlı e-Belge kullanıcısı olmayan (sadece 5000/30000 TL üzeri belgeleri GİB portaldan düzenleyen) mükellefler ise İnteraktif V.D kullanıcı kodu ve şifreleri ile 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalına giriş yaparak,

Kılavuzda belirtilen ve görseller ile ayrıntılı şekilde açıklanan aşağıdaki itiraz işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

1. Kendisine Düzenlenen e-Belgeler İçin İtiraz Talebi Oluşturma,

2. Kendisi Tarafından Düzenlenmiş e-Belgeler İçin Gelen İtiraz Talebini Onaylama / Reddetme

3. Düzenleyen Tarafından İtiraz Talebi Oluşturma

4. Adıma Düzenlenen e-Belgeler İçin Gelen İtiraz Talebini Onaylama / Reddetme

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

04-05-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 637 kez okunmuştur.