Mücbir Sebep Hali Sona Eren Mükellefler Hakkında Duyuru

Hatırlanacağı üzere 25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 524 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla 1 Aralık 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) ile faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep hali ilan edilmek suretiyle, kapsama giren mükelleflerin bazı vergi ödevleri ertelenmiş bulunmaktaydı. Konu hakkındaki ayrıntılı açıklamalar büromuzun 2021-11 sayılı sirkülerinde yer almaktadır.

Bu defa konuya ilişkin olarak GİB internet sitesinde 9 Mart 2021 tarihinde 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru yayınlanmıştır. Bu duyuruya göre, İçişleri Bakanlığının 2.3.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesinde; geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 2.3.2021 tarihinden itibaren belirli koşullar altında faaliyetlerine başlayabilecekleri karara bağlanmış olduğundan, mücbir sebep hali, bahse konu mükellefler için sona ermiştir. Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bu durumda, mücbir sebep kapsamında olduğu kabul edilen; sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu, lunapark, anasınıfı ve anaokulları işletmelerinden düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunmakta olup 2.3.2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayanların mücbir sebep hali bu tarih itibariyle sonlanmış olmaktadır.

Bu itibarla, kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde yerine getirilmesi gereken;

a) Muhtasar Beyannamelerin (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) verilme,

b) Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme,

c) Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme,

d) e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenmesi,

işlemlerinin mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna 26 kadar yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Tebliğde; mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 26 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme süresinin son günü olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihin içinde bulunduğu döneme ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verileceği son gün dikkate alınacağı yönünde düzenleme bulunduğundan, mücbir sebep dönemindeki (2020/Kasım-Aralık-2021/Ocak-Şubat) beyannamelerin/bildirimlerin 26 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödemeleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar yerine getirilmelidir. 26 Nisan 2021 tarihe kadar verilen katma değer vergisi /muhtasar beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme vadesi; 2020/Kasım dönemi için 31/5/2021, 2020/Aralık dönemi için 30/6/2021, 2021/Ocak dönemi için 2/8/2021, 2021/Şubat dönemi için ise 31/8/2021 olacaktır.

Öte yandan mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin mücbir sebep hali, bulundukları illerin risk grubunun değişmesi sonucunda ya da alınan kararlar gereğince faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarih itibarıyla sona ereceğinden, mükellefler tarafından, faaliyete tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarihin ilgili makamlar nezdinde titizlikle takip edilmesi ve kendileri açısından mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip mücbir sebep nedeniyle ertelenen yükümlülüklerin anılan 524 nolu VUK Genel Tebliğde belirlenen süreler içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

10-03-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 404 kez okunmuştur.