2019 Yılının Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı, Harcırah ve Çocuk Zammı Tutarları

Özet

 

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı 2019 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarını 2019 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 8.1.2019 tarihli Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol GM Genelgesinde yeniden belirlemiştir. Katsayılar şöyledir.

Türü

Katsayı

Memur aylığı katsayısı

0,130597

Memuriyet taban aylığı katsayısı

2,044187

 

Buna göre 2019 yılının ilk yarısında (Ocak-Haziran) uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları aşağıda gösterilmiştir.

1) Kıdem Tazminatı Tavanı

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun kıdem tazminatının gelir vergisinden istisna olduğuna ilişkin 25/7. maddesi aynen şöyledir1475 ve 854 sayılı Kanun'lara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanun'a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz)”

Kıdem tazminatı hükümleri hariç olmak üzere 4857 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunun 14. Maddesi uyarınca, 2019 yılının ilk yarısı için geçerli olacak gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı tutarı 6.017,60 TL’dir.

 

 

 

2) İhbar Tazminatı Süreleri

 

4857 sayılı İş Kanunun “Süreli fesih” başlıklı 17. maddesi uyarınca, bildirim şartına uymayan taraf (işveren ya da işçi), aşağıda yer almakta olan bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Hizmet Süreleri

Bildirim Süresi

Ödenecek İhbar Tazminatı Tutarı

(Hafta)

(Gün)

6 aydan az olan çalışma dönemi için

2

14

14 günlük ücret

6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için

4

28

28 günlük ücret

1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için

6

42

42 günlük ücret

3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için

8

56

56 günlük ücret

 

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama formuna internet sitemizin ana sayfasında yer almakta olan Pratik Hesaplama Formlarından ulaşabilirsiniz.

 

3) Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Zammı Tutarları

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun çocuk zammının gelir vergisinden istisna olduğuna ilişkin 25/4. maddesi aynen şöyledir “Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (Bu zamlar devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.)

Bu hüküm dâhilinde, özel sektör işverenlerinin 1.1.2019-30.06.2019 döneminde çalışanlarına ödeyebilecekleri gelir vergisinden istisna çocuk yardımlarının azami aylık tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Yaş Grubu

Tutarı (TL)

6 yaş üzeri çocuklar için

32,65

0-6 yaş grubundaki çocuklar için

65,30

 

Çocuk zammının en fazla 2 çocuğa verilebileceği şeklindeki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202.maddesindeki düzenleme 25.02.2011 tarihinde yayımlanan ve yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunla kaldırılmış olduğundan, gelir vergisi istisnası 25.02.2011 tarihinden itibaren çocuk sayısında bir sınırlama olmaksızın geçerlidir.

4) Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

 

Büromuzun 2009/08 nolu sirkülerinde ayrıntılı olarak açıklanmış olduğu üzere, Gelir Vergisi Kanunun 24. maddesi uyarınca, özel sektör işverenleri tarafından çalışanlarına, denetçilerine, tasfiye memurlarına ve yönetim kurulu üyelerine verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikleri veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna bulunmaktadır. Bu miktarı aşan kısım ise net ücret sayılarak brüte iblağ edilmek suretiyle ücret olarak vergiye tabi tutulmak zorundadır.

Yurtdışı harcırah tutarları en son 20 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9715 sayılı BKK ile belirlenmiştir.

Yurtiçi harcırah tutarları, 31.12.2018 günlü Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) Cetvelinde yeniden belirlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti harcırah tutarları en son 20 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9715 sayılı BKK ile belirlenmiştir.

Buna karşın, memur maaş katsayılarındaki değişikliğe paralel olarak, özel sektör işverenleri tarafından gelir vergisinden istisna olarak ödenebilecek harcırah tutarlarının belirlenmesinde esas alınan ücret seviyeleri değişikliğe uğramış bulunmaktadır.

Harcırah tutarlarının belirlenmesinde esas alınan ücret seviyeleri ile güncel harcırah tutarlarını içeren hesaplama formuna internet sitemizin ana sayfasında yer almakta olan Pratik Hesaplama Formlarından ulaşabilirsiniz.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

9.1.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 629 kez okunmuştur.