2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi ve Bazı Gelirlere İlişkin İstisna Hadleri Belirlenmiştir

Özet

 

Bu sirkülerimizde 2019 yılında geçerli olacak, 31.12.2018 tarihli 3.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 305 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış bulunan hadlere ve tutarlara yer verilmiştir.

 • Gelir vergisi tarifesi
 • Konut kira gelirlerine ilişkin istisna tutarları
 • Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri
 • Sakatlık indirimi tutarları
 • Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları
 • Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları
 • Yıl içinde stopaj yoluyla vergilendirilmemiş gelirlerde beyanname verme haddi

 

1) Gelir Vergisi Tarifeleri

 

GVK’nin 103.maddesinde yer almakta olan 2019 takvim yılında elde edilecek ücretlerin vergilendirilmesinde esas alınacak Gelir Vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

 

Gelir Dilimleri

Oran (%)

18.000 TL'ye kadar

15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

27

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası

35

 

GVK’nin 103.maddesinde yer almakta olan 2019 takvim yılında elde edilecek ücretler dışındaki diğer gelirlere (Ticari, Zirai, Serbest Meslek kazançları, MSİ, GMSİ, Sair Kazanç ve İratlar) ilişkin Gelir Vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

 

 

Gelir Dilimleri

Oran (%)

18.000 TL'ye kadar

15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

27

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası

35

 

Normal ve emekli çalışanlar ile huzur hakkı ödemeleri için netten brüte ya da brütten nete ücret hesaplama aracına internet sitemizin ana sayfasında yer almakta olan Pratik Hesaplama Formlarından ulaşabilirsiniz.

 

2) Konut Kira Gelirlerine İlişkin İstisna Tutarları

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken (konut) kira gelirleri için uygulanan istisna tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

 

Gelirin elde edildiği yıl

İstisna tutarı (TL)

2019

5.400

2018

4.400

 

Dikkat edilmesi gereken hususlar :

 • İstisna münhasıran konut (mesken) kira gelirleri için geçerlidir. İşyeri kira gelirleri için geçerli değildir.
 • GMSİ (Kira Gelirleri) için Tahakkuk Esası değil Tahsilât Esası geçerlidir. Cari ve/veya geçmiş yıllara ilişkin olarak tahsil edilen kiraların tamamı cari yılın geliri olarak beyan edilir. Diğer bir ifadeyle, fiilen tahsil edilememiş olan kiralar beyan edilmez.
 • İstisna haddi üzerinde kira geliri elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.
 • Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.
 • 6322 sayılı kanunla yapılan değişiklik uyarınca; 1.1.2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103.maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı (2019 yılı için 148.000 TL’yi) aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.
 • Elde edilen yıllık toplam konut kira gelirinin istisna haddini aşmaması halinde beyanname verilmez.
 • İşyeri kira gelirleri için herhangi bir istisna söz konusu değildir. Vergiye tâbi gelir toplamının 2019 yılında edilen tutarının 40.000,-TL’yi aşmaması halinde stopaja tabi olan işyeri kira gelirleri yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmez.
 • 1.11.2008 tarihinden itibaren, 500,- TL’yi aşan konut kira gelirleri ile tutarı ne olur ise olsun işyeri kira gelirlerinin banka ve PTT aracılığı ile tahsil edilmesi zorunludur (268 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
 • 2017 yılı gelirlerinden başlamak üzere, kira gelirlerine ilişkin götürü gider oranı hasılatın %25’den %15’e düşürülmüştür.

 

3) Gelir Vergisinden İstisna Yemek Bedelleri

 

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere (ticket, yemek kartı) ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’nun 23.maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan istisnanın 2019 takvim yılında uygulanacak tutarı KDV hariç 19 TL, %8 ilavesiyle, KDV dâhil 20,52 TL’dir.

 

4) Sakatlık İndirimi Tutarları

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31.maddesi uyarınca, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak sakatlık indirimi tutarları şöyledir.

 

Yıllar /Engellilik dereceleri

1.Derece

2.Derece

3.Derece

2019

1.200,-

650,-

290,-

2018

1.000,-

530,-

240,-

 

5) Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarları

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80.maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları şöyledir.

 

Kazancın elde edildiği yıl

İstisna tutarı (TL)

2019

14.800,-

2018

12.000,-

 

Değer Artışı Kazançlarının mahiyeti:

 

Aşağıdaki mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancıdır.

 • İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.
 • GVK’nin 70. maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
 • Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
 • Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
 • Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
 • İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) GVK’nin 70.maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dâhil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde  elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.)

 

6) Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82.maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları şöyledir.

 

Kazancın elde edildiği yıl

İstisna Tutarı (TL)

2019

33.000,-

2018

27.000,-

 

Arızi Kazançların kapsamı  :

 

Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır:

 • Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.
 • Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.
 • Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştamallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dâhil).
 • Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.
 • Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dâhil).
 • Dar mükellefiyete tâbi olanların GVK’nin 45. maddesinde yazılı işleri arızî olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.

 

7) Yıl İçinde Stopaj Yoluyla Vergilendirilmemiş Gelirlerde Beyanname Verme Haddi

 

Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı aşağıdaki hadleri aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul (örneğin yurt dışı banka mevduat gelirleri gibi) ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilmez. Bu haddin aşılması halinde iradın tamamı yıllık beyanname ile beyan edilir.

 

Gelirin elde edildiği yıl

İstisna Tutarı (TL)

2019

2.200,-

2018

1.800,-

 

Yukarıda yer verilen had, tutar ve oranlara, yıl içerisinde yapılan değişikliklere göre daimi olarak güncellenmek suretiyle internet sitemizde yer verildiğini hatırlatırız.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

2.1.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 1330 kez okunmuştur.